"Kroatien" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

KroatienChorvatsko
KroatienCharvátsko

Beispieltexte mit "Kroatien"

Kroatien ist nicht für die Durchführung dieser Analyse ausgerüstet.Chorvatsko nemá pro tuto metodu náležité vybavení.
Kroatien kann jedoch während der auf den Beitritt folgenden drei Jahre ein einziges Gebiet darstellen.“Po dobu tří let od přistoupení však může Chorvatsko tvořit jednu oblast.“
Kroatien stellt sicher, dass Flächen, die am 1. Juli 2013 Dauergrünland waren, im Rahmen festgelegter Grenzen Dauergrünland bleiben.Chorvatsko zajistí, aby půda, která byla dne 1. července 2013 pokryta stálými pastvinami, zůstala pokryta stálými pastvinami v rámci vymezených limitů.
Ergänzende nationale Direktzahlungen in KroatienDoplňkové vnitrostátní přímé platby v Chorvatsku
Schrittweise Einführung der Direktzahlungen in KroatienPostupné zavádění přímých plateb v Chorvatsku
Menge, Marktanteil und Preise der Einfuhren aus KroatienObjem, podíl na trhu a ceny dovozu z Chorvatska
Nationale Sonderreserve für die Minenräumung in KroatienZvláštní vnitrostátní rezerva na odminování půdy v Chorvatsku
über das Bestehen eines übermäßigen Defizits in Kroatieno existenci nadměrného schodku v Chorvatsku
Finanzierung von ergänzenden nationalen Direktzahlungen in KroatienFinancování doplňkových vnitrostátních přímých plateb v Chorvatsku
Die Kürzung nach Absatz 1 findet keine Anwendung in Bulgarien, Rumänien und Kroatien.Snížení stanovené v odstavci 1 se nepoužije v Bulharsku, Rumunsku a Chorvatsku.
Daher sollte Kroatien aus Anhang I gestrichen werden.Chorvatsko by proto mělo být odstraněno z přílohy I.
Auf Bulgarien, Kroatien und Rumänien anwendbare BestimmungenUstanovení týkající se Bulharska, Chorvatska a Rumunska
Finanzbestimmungen für Kroatien gemäß den Artikeln 10 und 19Finanční ustanovení pro Chorvatsko uvedená v článcích 10 a 19
Anwendung der Verwaltungssanktion in Bulgarien, Kroatien und RumänienUplatnění správní sankce v Bulharsku, Chorvatsku a Rumunsku
Hingegen sollten die Maßnahmen gegenüber den Einfuhren aus Kroatien auslaufen —Opatření vztahující se na dovoz z Chorvatska by měla být naopak zrušena,
Ein ausführender Hersteller in Kroatien übermittelte eine Antwort auf den Fragebogen.Odpověď na dotazník předložil jeden vyvážející výrobce v Chorvatsku.
einen Rahmen, innerhalb dessen Bulgarien, Kroatien und Rumänien ergänzende Direktzahlungen tätigen können.rámce, v němž Bulharsko, Chorvatsko a Rumunsko mohou doplňovat přímé platby.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Küstengewässer kroatiens [2]Pobřežní vody chorvatska [2]
zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 170/2013 mit Übergangsmaßnahmen für den Zuckersektor wegen des Beitritts von Kroatienkterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 170/2013, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Chorvatska
Beitritt Kroatiens (ab Juli 2013).Rozšíření EU o Chorvatsko (od července 2013).
unter Berücksichtigung der Bemerkungen Kroatiens,s ohledem na připomínky Chorvatska,
in Kroatien: Ministar financija oder ein Beauftragterv Chorvatsku: Ministar financija nebo pověřený zástupce
in Kroatien: Ministar financija oder ein Beauftragter,v Chorvatsku: Ministar financija nebo jeho pověřený zástupce
gestützt auf den Vertrag über den Beitritt Kroatiens,s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatska,
Monitoring-Bericht über die Vorbereitungen Kroatiens auf den Beitritt, S. 12.Monitorovací zpráva o přípravách Chorvatska na přistoupení, s. 12.
Versender (Name und vollständige Anschrift)ZEUGNIS Nr. 0000 Original KROATIEN2.Odesílatel (celé jméno a adresa)OSVĚDČENÍ č. 0000 Originál CHORVATSKO2.