"Kreditgeber" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kreditgebervěřitel

Beispieltexte mit "Kreditgeber"

Beihilfe für den KreditgeberPodpora poskytovaná věřiteli
Immobilienverzehrkreditverträge, bei denen der Kreditgebersmlouvy o úvěru založené na jištění nemovitosti, u nichž věřitel
Gesamtbetrag des Konsortialkredits für das Projekt unter Einbeziehung staatlicher und privater KreditgeberCelková částka syndikovaného úvěru v rámci daného projektu včetně státních a soukromých věřitelů
Der Kreditgeber gibt gegebenenfalls Folgendes an:Připadá-li to v úvahu, věřitel uvede
An nur einen Kreditgeber gebundene KreditvermittlerZprostředkovatelé úvěru vázaní k jedinému věřiteli
für den Kreditgeber mit Verbrauchern Kreditverträge abschließt;uzavírá smlouvy o úvěru se spotřebiteli jménem věřitele;
Der Kreditgeber gibt die Dauer der Auflage an, z. B. bis zum Ablauf des Kreditvertrags.Věřitel musí uvést dobu trvání povinnosti, například po celou dobu platnosti smlouvy o úvěru.
Verluste müssen anteilig in der gleichen Weise vom Kreditgeber und vom Garanten getragen werden.ztráty je třeba rozdělovat poměrně a stejným způsobem mezi věřitele a ručitele.
Konsortialkredite (einzelne Kreditvereinbarungen, an denen mehrere Institute als Kreditgeber beteiligt sind)syndikované úvěry (jednotlivé úvěrové smlouvy, jichž se účastní několik institucí jako věřitelé).
Die Aufsicht über diesen Kreditgeber obliegt: [Bezeichnung(en) und Internetadresse(n) der Aufsichtsbehörde(n)].Dohled nad věřitelem vykonává [název/názvy a adresa/y internetových stránek orgánu/ů dohledu].

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Gesamtbetrag des Konsortialkredits von privaten KreditgebernCelková částka syndikovaného úvěru od soukromých věřitelů
Die Entschädigung darf den finanziellen Verlust des Kreditgebers nicht übersteigen.Odškodnění by nemělo převýšit finanční ztrátu věřitele.
eine Analyse der grenzüberschreitenden Geschäfte von Kreditvermittlern und Kreditgebern;analýzu přeshraničního podnikání zprostředkovatelů úvěru a věřitelů;
Es darf sich dabei nicht um Kreditgeber, Kreditvermittler oder benannte Vertreter handeln.Nejsou jimi věřitelé, zprostředkovatelé úvěru nebo jmenovaní zástupci.
Hierbei darf die Entschädigung den finanziellen Verlust des Kreditgebers nicht überschreiten.Odškodnění v této souvislosti nesmí převýšit finanční ztrátu věřitele.
die Identität des Kreditgebers oder gegebenenfalls des Kreditvermittlers oder des benannten Vertreters,totožnost věřitele nebo tam, kde je to relevantní, zprostředkovatele úvěru nebo jmenovaného zástupce;
Diese Bedingungen sollten daher nicht die Niederlassung des Kreditgebers als Kreditinstitut vorschreiben.Tyto podmínky by proto neměly obsahovat požadavek, aby věřitelé byli úvěrovými institucemi.