"Krankheit" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Krankheitnemoc
Krankheitchoroba

Beispieltexte mit "Krankheit"

endemische Krankheitendemická nemoc
angeborene Krankheitvrozená nemoc
chronische Krankheitchronické onemocnění
sexuell übertragbare Krankheitpohlavně přenosné nemoci
Krankheit und Invalidität machen an den nationalen Grenzen nicht Halt.Choroby a zdravotní postižení se nezastavují na státních hranicích.
Krankheit gemäß der Definition in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten, 10. Revision.Nemoc v souladu s definicí uvedenou v 10. revizi International Classification of Diseases.
Sicherung bei Krankheit und Unfällen, SozialleistungenNemocenské a úrazové pojištění a dávky sociálního zabezpečení
Bisher wurden andernorts keine einheimischen Fälle der Krankheit bestätigt.Dosud nebyly jinde potvrzeny domácí případy tohoto onemocnění.
Dies gilt nicht, wenn die Krankheit mit einer Schwangerschaft zusammenhängt.Toto ustanovení se nepoužije v případě nemoci související s těhotenstvím.
alle Tiere der Kohorte des Tieres, bei dem sich die Krankheit bestätigt hat;všechna zvířata z kohorty zvířete, u něhož byla nákaza potvrzena,
alle übrigen Wiederkäuer im Haltungsbetrieb des Tieres, bei dem sich die Krankheit bestätigt hat;všechny další přežvýkavce v hospodářství zvířete, u něhož byla nákaza potvrzena,
Ausgleichsleistung bei Krankheit und Lohnausgleich in Form einer Garantieleistung (Kap. 35 Sozialversicherungsgesetz (2010:110))Podpora v nemoci a podpora při pracovní neschopnosti ve formě zaručené kompenzace (kapitola 35 zákona o sociálním pojištění (2010:110)).
vor Ablauf derselben Frist aus Gesundheitsgründen geschlachtet wurden oder infolge einer Krankheit oder eines Unfalls verendet sind.byli poraženi před uplynutím lhůty ze zdravotních důvodů nebo uhynuli v důsledku choroby nebo nehody.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Krankheitsurlaubzdravotní dovolená
Tierkrankheitchoroby zvířat
Infektionskrankheitinfekční nemoc
Geisteskrankheitmentální choroba
Berufskrankheitnemoc z povolání
Krankheitsfälle, gegebenenfalls mit Angaben zur durchgeführten Behandlung;případech nákazy a případně o provedeném léčení;
Krankheitsurlaub dauert nicht über das Ende der Abordnung der betreffenden Person hinaus an.Volno z důvodu nemoci nemůže být delší než doba přidělení dotyčné osoby.
Programme zur Überwachung und Beobachtung auf BlauzungenkrankheitProgramy pro sledování katarální horečky ovcí a pro dozor nad katarální horečkou ovcí
der mögliche Ursprung der Krankheit;možný původ nákazy,
Wert des gemessenen Krankheitsindikators.Hodnota měřeného indikátoru nemoci.
Für die klassische Traberkrankheit besteht Meldepflicht;případy klasické klusavky se musí povinně oznamovat;
Newcastle-Krankheit (Höchstbetrag dieser Finanzhilfe: 113000 EUR);newcastleská choroba; tato finanční podpora nepřekročí částku 113000 EUR;
Blauzungen-Krankheit (Höchstbetrag dieser Finanzhilfe: 266000 EUR);katarální horečka ovcí; tato finanční podpora nepřekročí částku 266000 EUR;
Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten (ICDValue)Mezinárodní klasifikace nemocí (ICDValue)
Krustentierkrankheiten (Höchstbetrag dieser Finanzhilfe: 160000 EUR).nákazy korýšů; tato finanční podpora nepřekročí částku 160000 EUR.