"Konzentration" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Konzentrationkoncentrace

Beispieltexte mit "Konzentration"

Konzentration wirtschaftlicher Machthospodářská koncentrace
Konzentration des gelösten Sauerstoffes im BioreaktorKoncentrace rozpuštěného kyslíku v bioreaktoru
Konzentration des Elements oder der Verbindung in der FraktionKoncentrace prvku nebo sloučeniny ve frakci
Konzentration (und/oder Volumen) des Vehikels und der beigegebenen Prüfsubstanz;koncentrace (a/nebo objem) přidaného vehikula a zkoušené látky,
Konzentration bestimmter Mykotoxine (Aflatoxin B1, Ochratoxin A, Zearalenon, Desoxynivalenol, Fumonisine) in FuttermittelnKoncentrace některých mykotoxinů (aflatoxinu B1, ochratoxinu A, zearalenonu, deoxynivalenolu, fumonisinů) v krmivech
Kohärenz und thematische KonzentrationProvázanost a tematické zaměření
Gleichung 3: Berechnung der KonzentrationRovnice 3: Výpočet koncentrace
Jedes im Untergrund oder lose an der Oberfläche gefundene Erz oder bauwürdige Mineral in jeglicher Konzentration.Jakákoli ruda (nerostná surovina) nebo hospodářsky významný nerost v jakékoli koncentraci nacházející se v pevných horninách nebo v úlomcích.
Maßeinheit für Konzentration (UomConcentration)Měrná jednotka koncentrace (UomConcentration)
Die Komponente, deren Konzentration gemessen wird.Složka, jejíž koncentrace se měří.
Das Medium, in dem die Konzentration gemessen wird.Médium, ve kterém se koncentrace měří.
den Grad der Konzentration bzw. Streuung der Kunden;stupeň koncentrace nebo rozptýlení zákazníků;
Thematische Konzentration und InvestitionsprioritätenTematické zaměření a investiční priority
Die Konzentration auf dem Explorationsmarkt ist nicht hoch.Trh průzkumu není vysoce koncentrovaný.
Berechnung der Konzentration durch indirekte KonzentrationsmessungVýpočet koncentrace pomocí nepřímého měření koncentrace

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Bevölkerungskonzentrationsoustřeďování obyvatel
Machtkonzentrationsoustředění pravomocí
Industriekonzentrationkoncentrace průmyslu
Dekonzentrationdekoncentrace
Konzentrationslagerkoncentrační tábor
Umrechnung auf Referenz-SauerstoffkonzentrationPřepočet na referenční koncentraci kyslíku
Medienzusammensetzung, ggf. CO2-Konzentration;složení média, případně koncentrace CO2,
Ermittlung der Dosis(Konzentration)/Wirkung-BeziehungPosouzení vztahu dávka (koncentrace) – odezva (účinek)
die N2O-Konzentration im Abgas,koncentrace N2O ve spalinách;
Berechnung der Konzentrationen im GrundwasserVýpočet koncentrací v podzemních vodách
Zuckerkonzentration in g/l, refraktometrisch gemessen:obsah cukru v gramech na litr, stanovený refraktometricky:
Höchstkonzentration in der gebrauchsfertigen ZubereitungNejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití
Nachweis der minimal akzeptablen Reagenskonzentration CDminProkazování nejnižší přípustné koncentrace CDmin
Zulässige Höchstkonzentration im kosmetischen FertigerzeugnisNejvyšší povolená koncentrace v konečném kosmetickém výrobku
Beurteilung der Immissionskonzentrationen und der AblagerungsratenPosuzování koncentrací ve vnějším ovzduší a rychlosti depozice