"Konsortium" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Konsortiumkonsorcium

Beispieltexte mit "Konsortium"

Zu diesem Zweck schließt sie eine Finanzierungsvereinbarung mit dem Konsortium.Za tímto účelem uzavře finanční dohodu s konsorciem.
Hierzu trifft der Hohe Vertreter die notwendigen Vereinbarungen mit dem Konsortium.Za tímto účelem uzavře vysoký představitel s konsorciem nezbytná ujednání.
Angabe, ob der Auftrag an ein Konsortium vergeben wurde.informace, zda byla zakázka zadána konsorciu.
Angabe, ob die Konzession an ein Konsortium vergeben wurde.informace, zda byla koncese udělena konsorciu.
Das Konsortium nimmt diese Aufgabe unter der Verantwortung des Hohen Vertreters wahr.Konsorcium plní tento úkol na odpovědnost vysokého představitele.
Mittlerweile sind dem Konsortium über 60 unabhängige europäische Reflexionsgruppen beigetreten.Do konsorcia vstoupilo od jeho vzniku více než 60 evropských nezávislých analytických středisek.
Alle Studierenden werden zur Teilnahme an den vom Konsortium organisierten Konferenzen und Seminaren eingeladen.Všichni studenti budou přizváni na konference a semináře organizované konsorciem.
Angabe, ob der Auftrag an eine Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern (gemeinsames Unternehmen, Konsortium oder andere) vergeben wurde.informace, zda byla veřejná zakázka zadána skupině hospodářských subjektů (společný podnik, konsorcium nebo jiné).
Das Konsortium verfügt weder über unabhängige finanzielle Ressourcen noch über die rechtliche Befugnis, sonstige Mittel zu beschaffen.Konsorcium nemá žádné nezávislé finanční zdroje nebo oprávnění získávat jiné finanční prostředky.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

die interne Organisation des Konsortiums;vnitřní uspořádání konsorcia;
Alle Strategiepapiere werden auf der Website des Konsortiums veröffentlicht.Všechny podkladové dokumenty budou zveřejněny na internetových stránkách konsorcia.
Die Strategiepapiere werden Themen aus dem Bereich des Mandats des Konsortiums behandeln.Politické dokumenty budou pojednávat o tématech, jež jsou součástí mandátu konsorcia.
Förderung eines themenbezogenen Ad-hoc-Dialogs zwischen den Reflexionsgruppen des Konsortiums und dem EAD;podpora ad hoc dialogu na konkrétní témata mezi analytickými středisky konsorcia a ESVČ;
Die Veröffentlichungen des Konsortiums werden gefördert und durch spezifische historische Aufzeichnungen unterstützt.publikace konsorcia budou propagovány a podporovány konkrétními historickými záznamy;
Das mit dem Projekt betraute Konsortium ist für Webhosting, Webdesign und die technische Pflege der Website verantwortlich.konsorcium, jež by se projektu ujalo, bude odpovídat za webhosting, tvorbu internetových stránek a za jejich technickou údržbu;
Der Hohe Vertreter unterrichtet den Rat auf der Grundlage regelmäßiger Berichte des Konsortiums über die Durchführung dieses Beschlusses.Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí na základě pravidelných zpráv vypracovaných konsorciem.