"Konferenz" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Konferenzkonference

Beispieltexte mit "Konferenz"

Konferenz UNOkonference OSN
europäische Konferenzevropská konference
internationale Konferenzmezinárodní konference
Konferenz der Vorsitzendenkonference předsedů
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und EntwicklungKonference OSN o životním prostředí a o rozvoji
Konferenz für vertrauensbildende Maßnahmen und Abrüstung in EuropaKonference o odzbrojení v Evropě
Europäische Konferenz der VerkehrsministerEvropská konference ministrů dopravy
andere Nebenorgane der Konferenz der Vertragsparteien.ostatními pomocnými orgány konference stran.
Nach der Konferenz wurde ein Berater, Herr Hjort, mit der Unterstützung des Verkaufsvorgangs beauftragt.Po konferenci byl jmenován poradce, pan Hjort, který měl být nápomocen při prodeji.
die Vorbereitung der mit Artikel 18 Absatz 1 des Übereinkommens eingesetzten Konferenz der Vertragsparteien;přípravou konference smluvních stran zřízenou čl. 18 odst. 1 úmluvy;
Projekt 2: Abhaltung einer großen jährlichen Konferenz mit Vorlage eines Berichts und/oder von EmpfehlungenProjekt 2: Uspořádání výroční hlavní konference se zprávou nebo doporučeními
Auf der 16. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens wurden neue Nomenklaturreferenzen für Tiere angenommen.Na šestnáctém zasedání konference stran úmluvy byly pro živočichy přijaty nové názvoslovné příručky.
Die Konferenz der Präsidenten und Vorsitzenden besteht aus dem Präsidenten, dem Ersten Vizepräsidenten und den Vorsitzenden der Fraktionen.Konferenci předsedů tvoří předseda, první místopředseda a předsedové politických skupin.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Telekonferenztelekonference
Seekonferenznámořní konference
Dreierkonferenztripartitní konference
Internationale ArbeitskonferenzMezinárodní konference práce
Europäische ZivilluftfahrtkonferenzEvropská konference pro civilní letectví
Regierungskonferenz (EU)mezivládní konference EU
Telefon- und Videokonferenzen;pořádání audiokonferencí a videokonferencí;
Übereinkunft über Konferenzdolmetscherhilfskräfte.Smlouva o pomocných konferenčních tlumočnících.
Workshops, Konferenzen und Sitzungen;semináře, konference a setkání;
die Bezahlung der Vertrags-Konferenzdolmetscher,platby konferenčním tlumočníkům,
Veranstaltung von Tagungen, Konferenzen und KongressenOrganizace zasedání, konferencí a kongresů
Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und SitzungenOrganizace konferencí, kongresů a zasedání
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten NationenKonference OSN o obchodu a rozvoji
begrüßt die schrittweise Einführung von Videokonferenzen;vítá postupné zavádění videokonferencí;
Dienstreise- und Repräsentationskosten, Ausgaben für KonferenzenNáklady na služební cesty, konference a reprezentaci