"Kompass" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kompasskompas

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kompasse und andere Navigationsinstrumente, -apparate und -geräteBuzoly (kompasy); jiné navigační nástroje a přístroje
Kompasse, einschließlich Navigationskompasse, ausschließlich für die SeeverkehrsindustrieBusoly, včetně navigačních kompasů, pouze pro námořní průmysl
Kompasse (einschließlich Magnetkompasse, Gyroskope, Kompasse in Gehäusen und Kompasse zur Positionsbestimmung)Busoly, včetně navigačních kompasů (včetně magnetických, gyroskopických, kompasních a polohových hledačů)
Navigationsinstrumente, -apparate und -geräte für die Luft- oder Raumfahrt (ohne Kompasse)Nástroje a přístroje pro leteckou nebo kosmickou navigaci (jiné než kompasy)
Elektronische Instrumente, Apparate und Geräte für Meteorologie, Hydrologie oder Geophysik (ohne Kompasse)Elektronické hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální přístroje a zařízení (kromě kompasů)
Trägheitsnavigationssystemen oder Astro-Kreiselkompassen, die von Nummer 7A001 oder 7A002 erfasste Beschleunigungsmesser oder Kreisel enthalten,inerciálních navigačních systémů nebo gyroskopicko-astronomických kompasů obsahujících měřiče zrychlení nebo gyroskopy uvedené v položkách 7A001 nebo 7A002;
Navigationsinstrumente, -apparate und -geräte (einschließlich für Meeres- und Flussnavigation) (ausgenommen für Luft- oder Raumfahrt, Kompasse)Přístroje a zařízení pro navigaci (včetně námořní nebo říční navigace) (kromě pro leteckou nebo kosmickou navigaci, kompasů)
Funknavigationsgeräte und -einrichtungen (einschließlich Funkbaken und Funkbojen, Empfänger, Funkkompasse mit mehreren Antennen oder mit einer Rahmenantenne)Radionavigační přístroje (včetně radiomajáků a radiobójí, přijímačů, radiokompasových zařízení s více anténami nebo se směrovými rámovými anténami)
Instrumente, Apparate und Geräte für die Geodäsie, Topografie, Fotogrammmetrie, Hydrografie, Ozeanografie, Hydrologie, Meteorologie oder Geophysik, ausgenommen Kompasse; EntfernungsmesserGeodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické zaměřovací, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje, kromě kompasů; dálkoměry