"Kleinstunternehmen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kleinstunternehmenmikropodnik

Beispieltexte mit "Kleinstunternehmen"

Kleinstunternehmen gemäß der Definition in der Empfehlung 2003/361/EG.“Mikropodniky podle definice obsažené v doporučení 2003/361/ES.“
Unterstützung der Entwicklung von Gründerzentren und Investitionsunterstützung für Selbstständige, Kleinstunternehmen und UnternehmensgründungenPodpora rozvoje podnikatelských inkubátorů a investiční podpora samostatně výdělečné činnosti, mikropodniků a zakládání podniků.
Unterstützung der Entwicklung von Gründerzentren und Investitionsunterstützung für Selbstständige, Kleinstunternehmen und Unternehmensgründungen;podporou rozvoje podnikatelských inkubátorů a investiční podpory samostatně výdělečné činnosti, mikropodniků a zakládání podniků;
Wie bereits dargelegt, haben die norwegischen Behörden das Programm für unbezahlte FuE-Arbeit auf kleine Unternehmen und Kleinstunternehmen begrenzt.Z výše uvedeného vyplývá, že norské orgány omezily režim podpory pro neplacené pracovní síly ve výzkumu a vývoji na malé podniky a mikropodniky.
Zahl der unterstützten Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen (einschließlich kooperativer Unternehmen und Unternehmen der Sozialwirtschaft).počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků (včetně družstevních podniků a podniků sociální ekonomiky)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU)Mikro podniky a malé a střední podniky
Mikrofinanzierungen für Personen und Kleinstunternehmen;mikrofinanční prostředky pro osoby a mikropodniky;
Mikrofinanzierungen für sozial schwache Gruppen und für Kleinstunternehmen:mikrofinancování pro zranitelné skupiny a mikropodniky:
Größe der teilnehmenden Züchter und Erzeuger: Kleinstunternehmen, kleines Unternehmen, mittleres Unternehmen oder Großunternehmen;velikost zúčastněných šlechtitelů a producentů: mikropodniky, malý podnik, střední podnik nebo větší podnik;
Außerdem wird der Zugang von Kleinstunternehmen, darunter selbstständig Erwerbstätige und Sozialunternehmen zu Finanzierungen verbessert.Přístup k finančním prostředkům pro mikropodniky, včetně samostatně výdělečně činných osob a sociálních podniků, se také zlepšuje.
Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei Kleinstunternehmen, Unternehmen des Handwerks, Selbständigen, freien Berufen und Sozialunternehmen zukommen.Zvláštní pozornost je třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, které se zabývají řemeslnými činnostmi, samostatně výdělečně činným osobám, svobodným povoláním a sociálním podnikům.