"Klage" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch

Beispieltexte mit "Klage"

zivilrechtliche Klageobčanskoprávní žaloba
Klage vor Gerichtžaloba
Klage von Einzelpersonenžaloba jednotlivé osoby
Klage in EU-Streitsachenopravný prostředek (EU)
Klage wegen Vertragsverletzungžaloba pro porušení smlouvy
Klage vor dem Verwaltungsgerichtsprávní žaloba
Klage beim Gerichtshof der Europäischen UnionŽaloba u Soudního dvora Evropské unie
Klage wegen Verstoßes gegen das SubsidiaritätsprinzipŽaloba pro porušení zásady subsidiarity
Ein einzelstaatliches Gericht, das mit einer solchen Klage befasst wird, sollte Folgendes berücksichtigen:Pokud se vnitrostátní soud setká s takovouto žalobou, měl by vzít v úvahu tyto aspekty:
Er wies die gerichtliche Klage gegen diese Urteile, die einen klaren Verstoß gegen die Strafprozessordnung darstellen, zurück.Zamítl soudní žalobu na tato rozhodnutí, čímž jasně porušil trestní řád.
Diese Klage muss binnen drei Monaten, gerechnet ab dem Kalendertag der Mitteilung der betreffenden Verfügung, eingereicht werden.Žaloba musí být podána do tří měsíců od kalendářního dne, kdy bylo dotyčné jednání oznámeno.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anfechtungsklagežaloba na zrušení
Untätigkeitsklagežaloba na nečinnost
Betriebsrücklagepodnikový rezervní fond
Anklageobžalovaný
Zivilklagežaloba o náhradu škody v adhezním řízení
Haushaltsrücklage (EU)rozpočtová rezerva (EU)
Anzahl der AnklagenPočet případů postoupených soudu
Kapital und RücklagenKapitál a rezervy
Aktienkapital/Rücklagen und RückstellungenAkciový kapitál / rezervy a rezervní fondy
Klagebefugnis bei Beihilfen in Form von AbgabenbefreiungenOtázky aktivní legitimace v daňových věcech
Klagen nach Artikel 23 Absatz 2 in Teil II des Protokolls 3Žaloby na základě čl. 23 odst. 2 části II protokolu 3
Klageschrift und Klagebeantwortung (in Rechtssachen des geistigen Eigentums)Žaloba a vyjádření k žalobě (ve věcech duševního vlastnictví)
Klageschrift und Klagebeantwortung (in Rechtssachen, die nicht das geistige Eigentum betreffen)Žaloba a žalobní odpověď (ve věcech, které se netýkají duševního vlastnictví)
Kosten bei Klage- oder AntragsrücknahmeNáklady řízení v případě zpětvzetí návrhu
Das schriftliche Verfahren in KlageverfahrenPísemná část řízení o přímé žalobě
Streithilfe in Klage- und RechtsmittelverfahrenVedlejší účastenství v řízeních o přímé žalobě a o kasačním opravném prostředku
Schadenersatzklagen gegen den BeihilfeempfängerŽaloby o náhradu škody proti příjemci podpory
Anzahl der erhobenen Anklagen im Berichtszeitraum;počet případů postoupených soudu ve vykazovaném období,
Hartes Kernkapital (CET1): Instrumente und RücklagenKmenový kapitál tier 1: nástroje a rezervy
Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige Rücklagen)Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (a jiné rezervy)