"Kind" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kinddítě

Beispieltexte mit "Kind"

adoptiertes Kindadoptované dítě
ausgesetztes Kindopuštěné dítě
nicht eheliches Kindnemanželské dítě
Fürsorge für Mutter und Kindochrana matky a dítěte
Wenn Sie noch nicht 18 Jahre alt sind, gelten Sie als Kind.Pokud jste mladší než 18 let, považujeme Vás za dítě.
Kann das Kind im Mutterleib schädigenMůže poškodit plod v těle matky
H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigenH360D Může poškodit plod v těle matky
H360Df Kann das Kind im Mutterleib schädigen.H360Df Může poškodit plod v těle matky.
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigenPodezření na poškození plodu v těle matky
Falls nicht vorhanden, vom Kind angegebenes Alter:V případě neuvedení doloženého data narození – věk udávaný dítětem:
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigenH361d Podezření na poškození plodu v těle matky
Bei Mehrlingsgeburten wird jedes lebendgeborene Kind einzeln gezählt.V případě vícečetných porodů se každé živě narozené dítě započítává zvlášť.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Zuwandererkinddítě migrující rodiny
Einzelkindjedináček
Kinderbetreuunghlídání dětí
Kindernahrungdětská výživa
Kinderarbeitpráce dětí
kinderreiche Familiepočetná rodina
frühe Kindheitútlé dětství
Kinderbetreuung und BildungPéče o děti a vzdělávání
Rechte des Kindespráva dítěte
Elektroindustrie und Optikindustrievýroba elektrických a optických přístrojů a zařízení
Kindern unter zwölf Jahren;děti mladší 12 let;
Kinder; bitte Name, Alter und Aktenzeichen (falls zutreffend) angebenDěti; uveďte jméno, věk a popřípadě referenční čísla
Kinder (unter 18 Jahren), gegebenenfalls aufgeschlüsselt nach den einzelnen Altersgruppen.děti (do 18 let); případně rozdělení podle specifických věkových skupin.
Kindernahrung in Aufmachungen für den Einzelverkauf (ohne zusammengesetzte homogenisierte Lebensmittelzubereitungen)Přípravky pro dětskou výživu v balení pro maloobchodní prodej (kromě homogenizovaných směsí potravinových přípravků)
Kinder könnten gelegentlich mit der Maschine in Berührung kommen (z. B. anlässlich einer Hausmesse oder eines Tages der offenen Tür).Děti se mohou dostat se strojem do kontaktu příležitostně (například u příležitosti firemní výstavy nebo dne otevřených dveří).
Mutmaßliche Beziehung zum Kind:Předpokládaný vztah k dítěti:
Ein Kinderstuhl muss standsicher sein.Dětské židle musí být stabilní.
Eheschließung eines Kindes: zwei Tage,svatba dítěte: dva dny;
Lebensmittel für Säuglinge und KleinkinderPotraviny pro kojence a malé děti
BVT-Schlussfolgerungen für die KalkindustrieZávěry o nejlepších dostupných technikách pro průmyslové odvětví výroby vápna
Alleinerziehende mit unterhaltsberechtigten Kindern*účastníci žijící v domácnosti, mezi jejímiž členy jsou pouze jedna dospělá osoba a vyživované děti*
Kleinkindertagesstätten und Kinderkrippen auf VertragsbasisStředisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle