"Kamera" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Kamerakamera

Beispieltexte mit "Kamera"

Kamera Visionsystemkamera systému Vision
Kontrolle der Lamellen über KameraKontrola lamel přes kameru
Die Bilder gehen verloren, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.Po vypnutí kamery se pořízené snímky ztratí.
Langwellige Infrarot- Kamera (LWIR- Kamera) (nach ISO/TS 16949), mit:Dlouhovlnná infračervená kamera (kamera LWIR) (podle ISO/TS 16949) s:
nur mit Aufzeichnungsmöglichkeit des durch die Kamera aufgenommenen Tons und BildesPouze pro záznam zvuku a obrazu snímaných televizní kamerou
Die Kamera nimmt ein Bild der Laufrolle auf und kontrolliert, ob die Laufrolle an der Position mit einer Nummer ausgestattet ist.Instalovaná kamera zhotoví snímek oběžného kola a zkontroluje, zda oběžné kolo má na určeném místě číslo.
Die Bedienelemente sind deaktiviert, wenn keine Kamera angeschlossen ist und/oder nicht das entsprechende Softwaremodul lizenziert wurde.Ovládací prvky jsou neaktivní, není-li připojena žádná kamera nebo pokud nebyla pořízena licence příslušného softwarového modulu.
Anstelle von Aufnahmen der Kamera werden dann die Bilder aus der Videodatei verwendet, deren Pfad der Benutzer in einem Dateidialog angeben muß.Namísto snímků z kamery se v tomto případě použijí obrazy z video souboru, jehož cestu musí uživatel zadat v dialogu Soubor.
Wenn die Kontur mit der Kamera live verfolgt werden soll (optional), so empfiehlt es sich, den Laser zu deaktivieren, da dessen Strahlungsintensität alle Bildbereiche übersättigt und somit kein Bild sichtbar wird.Pokud má být obrys živě sledován kamerou (volitelné příslušenství), doporučuje se laser deaktivovat, protože intenzita jeho paprsku přesycuje všechny části obrazu a v důsledku toho není vidět žádný obraz.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kameradkamarád
Kameramannkameraman
Kameras, fotografische Ausrüstung und Filmverarbeitungsausrüstung;b. kamery a fotopřístroje, fotografické vybavení a vybavení ke zpracování filmů;
Kameraausrüstung und besonders konstruierte Bestandteile hierfür, wie folgt:přístrojové kamery a jejich speciálně konstruované součásti:
Sofortbildkameras und andere FotoapparateFotografické přístroje pro okamžité vyvolání a kopírování a ostatní fotoaparáty
elektronische Kameras mit allen folgenden Eigenschaften:elektronické kamery, které mají všechny dále uvedené charakteristiky:
Das Gerät wird zur Bilderzeugung in Röntgenkameras eingebaut.Zařízení je instalováno v rentgenových kamerách, kde generuje snímky.
Fähigkeit zum Festhalten intern generierter Kamera-Positionsdaten.schopnost vyložit interně generované sledovací údaje kamery.
Verfügt das Gebäude über ein wirksames Überwachungskamerasystem?Má budova účinný systém průmyslové televize?
Fernsehkameras, digitale Fotoapparate und Videokameraaufnahmegeräte, odertelevizní kamery, digitální fotoaparáty a videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry);
Kathodenstrahl-Bildröhren; Fernsehkameraröhren; andere KathodenstrahlröhrenTelevizní obrazovky (CRT); snímací elektronky televizních kamer; ostatní obrazovky (CRT)