"Junge" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Jungekluk

Beispieltexte mit "Junge"

Beihilfen für junge innovative UnternehmenPodpora pro mladé inovativní podniky
Ergebnisindikatoren für die Beschäftigungsinitiative für junge MenschenUkazatele výsledků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí
Deshalb empfehlen Impfstoffhersteller, junge Heimtiere vor Erreichen dieses Alters nicht zu impfen.Z tohoto důvodu výrobci očkovacích látek doporučují mladá zvířata v zájmovém chovu před dosažením tohoto věku neočkovat.
Unterabsatz 2 gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen.Odstavec 2 se nepoužije na operace, jež obdržely podporu z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí.
Diese Ex-ante-Konditionalität gilt nur für die Anwendung der Beschäftigungsinitiative für junge MenschenTato předběžná podmínka se použije při provádění iniciativy na podporu zaměstnanosti.
Berichtigtes Jahresprofil (einschließlich Aufstockung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen)Nastavený roční profil (včetně navýšení prostředků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí)
arbeitslose Erwachsene, benachteiligte junge Menschen und Zuwanderer stärker in die Beschäftigungsmaßnahmen der Arbeitsverwaltungen einbeziehen;více zapojit nezaměstnané dospělé osoby, znevýhodněné mladé lidí a přistěhovalce do opatření služeb zaměstnanosti,

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

junger Menschmladý člověk
junger Landwirtmladý zemědělec
junger Arbeitnehmermladý pracovník
Wachstum von jungen AnpflanzungenMladé sadové plochy
Unterstützung für Unternehmensgründungen junger FischerPodpora zahájení podnikání mladých rybářů
Besichtigung der Nabelgegend und der Gelenke bei jungen Tieren.vizuální prohlídka krajiny pupeční a kloubů mladých zvířat.
sozial schwachen Gruppen, wie etwa jungen Menschen, besondere Aufmerksamkeit zu schenken,věnovat zvláštní pozornost zranitelným skupinám, jako jsou mladí lidé;
Aufbau von Netzen junger Praktiker und Wissenschaftler und Erleichterung der praktischen Zusammenarbeit;vytvoření sítí mladých provozovatelů a akademických pracovníků a zprostředkování praktické spolupráce;
Die Maßnahme „Mobilität von jungen Innovatoren“ soll mindestens 100 jungen Innovatoren zugute kommen.Akce YIM má za cíl zajistit podporu nejméně pro 100 mladých inovátorů.
politischer Dialog mit den relevanten europäischen Beteiligten und strukturierter Dialog mit jungen Menschen;politického dialogu s příslušnými evropskými zúčastněnými subjekty, včetně strukturovaného dialogu s mladými lidmi;