"Interesse" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Interessezájem

Beispieltexte mit "Interesse"

öffentliches Interessespolečný zájem
Interesse der VerwenderZájem uživatelů
Interesse der EinführerZájem dovozců
Interesse anderer BranchenZájem ostatních hospodářských odvětví
Interesse der AusgangsstofflieferantenZájem dodavatelů surovin
Interesse der Endverwender/VerbraucherZájem konečných uživatelů/spotřebitelů
Interesse der Einführer und VerwenderZájem dovozců a uživatelů
Interesse der Endverwender (Verbraucher)Zájem konečných uživatelů (spotřebitelů)
Interesse der Einzelhändler und VerbraucherZájem maloobchodníků a odběratelů
Interesse des Wirtschaftszweigs der GemeinschaftZájmy výrobního odvětví Společenství
Interesse der nachgelagerten Wirtschaftsbeteiligtenodářských subjektů navazujících na výrobní odvětví Unie
Interesse der Smoltzüchter und FuttermittelherstellerZájmy producentů strdlic a krmiv
Interesse unabhängiger Einführer/Händler und RohstofflieferantenZájmy nezávislých dovozců/obchodníků a dodavatelů surovin
Ziel vom gemeinsamen InteresseExistence cíle společného zájmu
Etwas Anteilnahme und Interesseurčitá účast a zájem
Wenig Anteilnahme und Interessemalá účast a zájem
Urlaub im dienstlichen interesseVolno ze služebních důvodů
Vorhaben von gemeinsamem InteresseProjekty společného zájmu
Projekt von europäischem Interesseprojektem evropského zájmu
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem InteresseSlužba obecného hospodářského zájmu
Ein Vorhaben von gemeinsamem Interesse mussProjekt společného zájmu musí:
Bei Interesse an Werbung auf www.dictindustry.comMáte-li zájem o reklamu na stránkách www.dictindustry.com
Der Sponsor muss im Interesse aller Anleger handeln.Patron musí jednat v nejlepším zájmu všech investorů.
sonst dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen würde.bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem.
Das im gemeinsamen Interesse liegende Ziel dieses KapitelsCíl společného zájmu, jímž se tato kapitola zabývá
Für den Urlaub im dienstlichen Interesse gelten folgende Vorschriften:Volno ze služebních důvodů se řídí následujícími pravidly:
Der Lenkungsausschusses kann bei Fragen von gemeinsamem Interesse beschließen,V otázkách společného zájmu může Řídící výbor může rozhodnout, že přizve

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Interessengruppezájmová skupina
Rechtsschutzinteresseprávní zájem
Interessenkonfliktzájmový konflikt
wirtschaftliche Interessengemeinschaftekonomické zájmové sdružení
landwirtschaftliche Interessenvertretungzájmové subjekty zemědělského sektoru
Interessenkonflikte und TransparenzStřet zájmů a transparentnost
Nein (kein Interesse)Ne – nedostatek zájmu
Artikel 57 InteressenkonflikteČlánek 57 Střet zájmů
Artikel 24: InteressenkonflikteČlánek 24: Střet zájmů
Artikel 42: InteressenkonflikteČlánek 42: Střet zájmů
europäische wirtschaftliche InteressenvereinigungEvropské ekonomické zájmové sdružení
Interessen der Händler und VerbraucherZájem distributorů a spotřebitelů
Interesse der unabhängigen Einführer und HändlerZájem dovozců a obchodníků, kteří nejsou ve spojení
Interessenkonflikte im Zusammenhang mit NebendienstleistungenStřet zájmů, pokud jde o doplňkové služby
Interesse der Verwender, Verarbeiter und Einführer in der GemeinschaftZájem uživatelů, zpracovatelů a dovozců ve Společenství
Interesse des Wirtschaftszweigs der Union und der anderen UnionsherstellerZájem výrobního odvětví Unie a dalších výrobců v Unii
Klar definiertes Ziel von gemeinsamem InteresseDobře vymezený cíl společného zájmu
Fläche für die Flächen-nutzung im Umwelt-interesseplocha využívaná v ekologickém zájmu
B. Unionsliste der Vorhaben von gemeinsamem InteresseB. Unijní seznam projektů společného zájmu
Bewirtschaftung von beständen von gemeinsamem interesseŘízení populací společného zájmu
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem InteresseSlužby obecného hospodářského zájmu
Gleichwertige Methoden zur Flächennutzung im UmweltinteressePostupy rovnocenné vymezení ploch využívaných v ekologickém zájmu:
Durchführung eines wichtigen Vorhabens von gemeinsamem europäischem InteresseProvedení důležitého projektu obecného evropského zájmu
die Einbindung der Interessenträger;zapojení příslušných zúčastněných stran;
keine Interessenskonflikte entstehen undpředchází střetu zájmů a
den Verbraucherinteressen Rechnung tragen;přihlížejí k zájmům spotřebitelů;
sich in einem Interessenkonflikt befinden;jsou ve střetu zájmů;
Schulungsmaßnahmen für lokale Interessensgruppen;školicí akce pro místní zúčastněné strany;
Verfahren nach Aufforderung zur InteressenbekundungŘízení s výzvou k projevení zájmu
nichtwirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse;nehospodářské služby obecného zájmu;