"Grünland" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Grünlandtravní porost

Beispieltexte mit "Grünland"

In Irland sind 93 % der landwirtschaftlichen Flächen Grünland.V Irsku se pastviny rozkládají na 93 % zemědělské půdy.
Im Schnitt wird das Grünland mit 81 kg/ha Stickstoff und 7 kg/ha Phosphor chemisch gedüngt.Průměrné použití umělých hnojiv na pastvinách je u dusíku 81 kg/ha a u fosforu 7 kg/ha.
Ackerland, Dauerkulturen und landwirtschaftlich genutztes Grünland (sowohl Aussaatflächen als auch natürliches Grünland).Orná půda, trvalé kultury a zemědělsky využívané pastviny (seté nebo přírodní pastviny).

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Gleichwertige Methoden zur Erhaltung von DauergrünlandPostupy rovnocenné požadavku na zachování trvalých travních porostů:
Umwandlung von Ackerland in extensiv genutztes DauergrünlandPřeměna orné půdy na extenzivně obhospodařované trvalé travní porosty
Beihilfe im Rahmen der Betriebsprämienregelung für Grünland/DauergrünlandPodpora v rámci režimu jednotné platby pro louky/trvalé pastviny
Erhaltung des bestehenden Dauergrünlands;zachování stávajících trvalých travních porostů;
Wechselgrünland wird im Frühjahr umgepflügt;dočasné travinné porosty se zaorají na jaře;
auf Dauergrünland mit einheimischer Vegetation;na trvalých loukách s autochtonní flórou,
auf Wechselgrünland mit Grasarten, Leguminosen oder beiden Pflanzenarten.na dočasných travnatých, luskovinových nebo smíšených pastvinách.
Erhaltung von Dauergrünland sowie mindestens eins der folgenden Merkmale:zachování trvalých travních porostů a současně jeden nebo více z následujících požadavků:
Erhaltung von Landschaftselementen auf Dauergrünland und Kontrolle der Buschvegetation,zachování krajinných prvků na trvalých travních porostech a údržba křovin,
Die Stickstoffausbringung wird je nach Besatzdichte und Grünlandproduktivität angepasst.Celkové použití dusíku se rozděluje na základě intenzity chovu a výnosnosti pastvin.