"Getränk" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Getränknápoje
Getränknápoj

Beispieltexte mit "Getränk"

alkoholisches Getränkalkoholický nápoj
alkoholfreies Getränknealkoholický nápoj
kohlensäurehaltiges Getränksycený nápoj
Diese Produkte werden in flüssiger Form verkauft; in den Kühlschrank gelegt entsteht daraus ein halbgefrorenes Getränk.Tyto výrobky spotřebitel kupuje v tekutém stavu a tím, že je uloží do mrazáku, z nich vytvoří polomražený nápoj.
Ein nicht alkoholhaltiges Getränk zum unmittelbaren Genuss, bestehend aus (in GHT):Nealkoholický nápoj určený k přímému požívání a s následujícím složením (v % hmotnostních):

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Getränkeindustrieprůmysl nápojů
Milchprodukt-Analoge, auch GetränkeweißerAnalogy mléčných výrobků, včetně náhrad mléka do teplých nápojů
Getränkerohr nach ISO 4200nápojové trubce dle ISO 4200
Getränke auf der Grundlage von Pflanzenextrakten,nápoje vyrobené z rostlinných výtažků,
Getränke auf Basis von fermentierter Milch (einschließlich Joghurtgetränke)Nápoje na bázi kysaného mléka (včetně jogurtových nápojů)
Getränkedosen aus Eisen oder Stahl, die durch Schweißen, Löten oder Falzen verschlossen werden, mit einem Fassungsvermögen < 50 lPlechovky ke konzervování nápojů ze železa nebo oceli, o objemu < 50 l
Getränke, nichtalkoholhaltig, keine Milch oder Milcherzeugnisse und keine Fette hieraus enthaltend (ausg. Wasser, Frucht- und Gemüsesäfte)Nealkoholické nápoje neobsahující mléko, mléčné výrobky a z nich získané tuky (kromě vody, ovocných nebo zeleninových šťáv)
Alkoholfreie Getränke mit MilchfettgehaltNealkoholické nápoje obsahující mléčné tuky
Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhaltenodstranit z dosahu potravin a nápojů
Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten.Odstranit z dosahu potravin a nápojů.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.Potřísněný nebo promočený oděv ihned svlékněte.
Andere nicht alkoholhaltige Getränke, Zucker enthaltendOstatní nealkoholické nápoje obsahující cukr
für aromatisierte Getränke aus Weinbauerzeugnissen (CGIA)aromatizovaných vinných nápojů (CGIA)
vollständig mit epoxidharzgetränkten Kohlenstofffasern umhüllt,celá vložená do obalu z uhlíkových vláken impregnovaných epoxidovou pryskyřicí,