"Geldern" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
GeldernGerderland

Beispieltexte mit "Geldern"

Kreditlinien sind ein potenzieller Transfer von GeldernÚvěrové linky jsou potenciální převod finančních prostředků
Annahme von Einlagen und sonstigen rückzahlbaren GeldernPřijímání vkladů a jiných splatných peněžních prostředků
Alternativ handelt es sich um einen direkten Transfer von Geldern.Alternativně vzato jde o přímý převod peněžních prostředků.
Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen.zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů.
In Bezug auf das Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen:Ve věci zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů:
Zanjani ist ein wichtiger Mittelsmann für iranische Ölgeschäfte und für den Transfer von Geldern aus Ölgeschäften.Babak Zanjani je hlavním prostředníkem při obchodech s íránskou ropou a převodech souvisejících finančních prostředků.
Folglich handelt es sich um einen möglichen Transfer von Geldern oder eine Bereitstellung von Finanzdienst–leistungen.Následně se stávají způsobilými k případnému převodu peněžních prostředků nebo k poskytování finančních služeb.
Kreditlinien könnten gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i der Grundverordnung auch als ein potenzieller Transfer von Geldern betrachtet werden.Úvěrové linky lze rovněž považovat za možný převod finančních prostředků podle článku podle čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu i) základního nařízení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Erhebung von Geldbußen und ZwangsgeldernVýběr pokut a penále
Verjährungsfristen für die Einziehung von Geldbußen und ZwangsgeldernPromlčecí lhůty v případě výběru pokut a penále
Verjährungsfristen für die Verhängung von Geldbußen und ZwangsgeldernPromlčecí lhůty v případě ukládání pokut a penále
Kriterien für die Anwendung und Bemessung von Geldbußen und ZwangsgeldernKritéria, kterými se řídí uplatňování a vyměřování pokut a penále
Wettbewerbe mit Preisgeldern oder Zahlungen an die Teilnehmer.na soutěže o návrh s udílením cen nebo s platbami pro účastníky.
Intermediäre sollten eigene Vermögenswerte von Kundengeldern trennen.Zprostředkovatelé by měli oddělovat svá aktiva od aktiv svých klientů.
Bei den Geldbußen und Zwangsgeldern handelt es sich um Verwaltungssanktionen.Pokuty a penále jsou správní povahy.
Informationen zu Preisgeldern, die einen Wert je Einheit von 1000000 EUR oder mehr haben;informace o cenách, jejichž jednotková hodnota činí nejméně 1000000 EUR;
Folglich sollten Beschlüsse zur Verhängung von Geldbußen oder Zwangsgeldern veröffentlicht werden, denn sie betreffen die Interessen der Auskunftgeber.Je proto vhodné rozhodnutí o uložení pokut nebo penále zveřejňovat, protože tato rozhodnutí ovlivňují zájmy dotyčných zdrojů.