"Geflügelfleisch" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Geflügelfleischdrůbeží maso

Beispieltexte mit "Geflügelfleisch"

Geflügelfleisch sowie Zubereitungen aus Geflügelfleisch werden in einem der folgenden Angebotszustände vermarktet:Drůbeží maso a polotovary z drůbežího masa se uvádějí na trh ve stavu:
Fleischerzeugnisse aus frischem GeflügelfleischMasné výrobky získané z čerstvého drůbežího masa
Fleischzubereitungen aus frischem GeflügelfleischMasné polotovary získané z čerstvého drůbežího masa
Lizenzen für erstattungsbegünstigte Ausfuhren von Schweinfleisch, Rindfleisch, Eiern und GeflügelfleischVývozní licence s náhradou pro odvětví vepřového a hovězího masa, vajec a drůbežího masa
Zeitraum der Beantragung von Lizenzen für die Ausfuhr von Schweinfleisch, Rindfleisch, Eiern und GeflügelfleischObdobí pro podání žádostí o vývozní licence v odvětví vepřového a hovězího masa, vajec a drůbežího masa
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 633/2004 mit Durchführungsbestimmungen für die Ausfuhrlizenzen im Sektor Geflügelfleischkterým se mění nařízení (ES) č. 633/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
Daher sind die Verweise auf Geflügelfleisch zu streichen.Odkazy na drůbeží maso by proto měly být zrušeny.
Die vorliegenden Bestimmungen gelten auch für Geflügelfleisch in Salzlake des KN-Codes 02109939.Tato ustanovení se rovněž vztahují na drůbeží maso ve slaném nálevu kódu KN 02109939.
Bakteriologische Sicherheit von frischem gekühltem Geflügelfleisch in Bezug auf thermophilen CampylobacterBakteriologická bezpečnost čerstvého chlazeného drůbežího masa, pokud jde o termofilní bakterii Campylobacter
Bei der Bestimmung des Vomhundertsatzes an Geflügelfleisch wird das Gewicht der Knochen nicht mitgerechnet.Pro účely stanovení procentního podílu hmotnosti drůbežího masa se nezahrnuje hmotnost kostí.
Die wirtschaftlichen Bedingungen auf den Ausfuhrmärkten für Geflügelfleisch sind sehr unterschiedlich und variabel.Hospodářské podmínky na vývozních trzích drůbežího masa jsou velmi různorodé a proměnlivé.
die bakteriologische Sicherheit von frischem gekühltem Geflügelfleisch in Bezug auf thermophilen Campylobacter zu ermitteln,posoudit bakteriologickou bezpečnost čerstvého chlazeného drůbežího masa, pokud jde o termofilní bakterii Campylobacter;
den Erzeugungsort und/oder den Ursprungsort des landwirtschaftlichen Produkts, mit Ausnahme von Geflügelfleisch und Streichfetten;místo hospodaření nebo původ, s výjimkou drůbežího masa a roztíratelných tuků;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Geflügelfleisch, Teil XX;drůbeží maso, část XX;
Erzeugnisse des GeflügelfleischsektorsProdukty v odvětví drůbežího masa
Geflügelfleisch, frisch oder gekühltDrůbeží maso, čerstvé nebo chlazené
Geflügelfleisch, Leber (Rind und andere Wiederkäuer, Schwein und Geflügel).Drůbeží maso, játra (skotu a jiných přežvýkavců, prasat a drůbeže).
Begriffsbestimmungen für den GeflügelfleischsektorDefinice týkající se odvětví drůbežího masa
mit Sondermaßnahmen zur Stützung des Geflügelfleischmarktes in Italieno některých opatřeních na podporu trhu v odvětví drůbežího masa v Itálii
Ausfuhrerstattungen auf dem Geflügelfleischsektor, gültig ab 15. Dezember 2004Vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa 15. prosince 2004
Der Geflügelfleischsektor umfasst die in nachstehender Tabelle aufgeführten Erzeugnisse:Odvětví drůbežího masa se vztahuje na produkty uvedené v této tabulce:
Untersucht werden sollte frisches gekühltes Geflügelfleisch, insbesondere Hühner und Puten.Šetření by se měla týkat čerstvého chlazeného drůbežího masa, zejména kuřat a krůt.
zur Festsetzung der ab 15. Dezember 2004 gültigen Ausfuhrerstattungen auf dem Geflügelfleischsektorkterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od 15. prosince 2004
zur Festsetzung der ab 15. September 2004 gültigen Ausfuhrerstattungen auf dem Geflügelfleischsektorkterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od 15. září 2004