"Gefängnis" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Gefängnisvězení

Beispieltexte mit "Gefängnis"

Weitere Angaben: Derzeit in Deutschland im Gefängnis.Další informace: v současé době vězněn v Německu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Oberst, Leiter des KGB-Gefängnisses in Minsk.Plukovník, velitel věznice KGB v Minsku.
Im Juni/Juli 2012 zum Leiter des Gefängnisses von Evin ernannt.Velitel věznice Evín jmenovaný přibližně v červnu/červenci 2012.
Sicherstellung der Achtung der Menschenwürde in Gewahrsamszentren und Gefängnissen.Zajistit, aby lidská důstojnost byla respektována ve vazebních zařízeních a ve věznicích.
Auszüge aus den Registern von Krankenhäusern, Gefängnissen, Gewahrsamseinrichtungen.údaje ze záznamů nemocnic, věznic, zařízení k zajištění osob.
In Montenegro: Weiterbildung des Gefängnispersonals und Verbesserung der Gefängnisausstattung.V Černé Hoře: Další vzdělávání zaměstnanců věznic a zlepšení vybavení.