"Gedankenstrich" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Gedankenstrichpomlčka

Beispieltexte mit "Gedankenstrich"

Artikel 2 Absatz 4 erster bis elfter GedankenstrichČl. 2 odst. 4 první až jedenáctá odrážka
Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 1 erster GedankenstrichČl. 2 odst. 1 první pododstavec první odrážka
Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 1 zweiter GedankenstrichČl. 2 odst. 1 první pododstavec druhá odrážka
Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 1 erster bis vierter GedankenstrichČl. 11 odst. 1 první pododstavec první až čtvrtá odrážka
Verwendung geregelter Stoffe als Verarbeitungshilfsstoffe entsprechend Artikel 2 fünfzehnter GedankenstrichProcesy, v nichž jsou regulované látky použity jako technologická činidla uvedená v patnácté odrážce článku 2
der 15. Gedankenstrich wird gestrichen;patnáctá odrážka se zrušuje
Folgender Gedankenstrich wird angefügt:Doplňuje se nová odrážka, která zní:
Der fünfte Gedankenstrich wird wie folgt ersetzt:pátá odrážka se nahrazuje tímto:
Der dritte Gedankenstrich erhält folgende Fassung:Třetí odrážka se nahrazuje tímto:
Der zweite und der vierte Gedankenstrich werden gestrichen.Druhá a čtvrtá odrážka se zrušují.
Punkt 4.2.2 dritter Gedankenstrich erhält folgende Fassung:V bodě 4.2.2 se třetí odrážka nahrazuje tímto:
Ziffer i erster und zweiter Gedankenstrich werden gestrichen,první a druhá odrážka bodu i) se zrušují;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

In Absatz 2 erhalten der erste und zweite Gedankenstrich folgende Fassung:v druhém pododstavci se první a druhá odrážka nahrazují tímto:
Der erste und zweite Gedankenstrich von Nummer 3.4 erhalten folgende Fassung:První a druhá odrážka bodu 3.4 se nahrazují tímto:
Buchstabe a Ziffer i erster, zweiter und dritter Gedankenstrich werden gestrichen,první, druhá a třetí odrážka písm. a) bodu i) se zrušují;
Zwischen den Gedankenstrichen bezüglich Frankreich und Italien wird folgender Gedankenstrich eingefügt:mezi odrážky týkající se Francie a Itálie se vkládá tato odrážka:
Die Bedingungen des dritten und vierten Gedankenstrichs von Anhang XI der Leitlinien für staatliche Beihilfen sind damit erfüllt.Podmínky ve třetí a čtvrté odrážce přílohy XI pokynů ke státní podpoře jsou tímto splněny.
Die Bedingungen des sechsten und siebten Gedankenstrichs von Anhang XI der Leitlinien für staatliche Beihilfen sind damit erfüllt.Podmínky v šesté a sedmé odrážce přílohy XI pokynů ke státní podpoře jsou tak splněny.
ausschließlich aus festen Abfallstoffen und Saft von der Herstellung der unter dem ersten Gedankenstrich genannten Konzentrate gewonnene TrockenerzeugnisseDehydratovaných produktů získaných výhradně z pevných zbytků a šťáv vzniklých přípravou koncentrátů zmíněných v první odrážce