"Fusion" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Fusionfúze

Beispieltexte mit "Fusion"

Fusion von Unternehmenfúze podniků
Die Rechtmäßigkeit von vor der Fusion bzw. Übernahme rechtmäßig gewährten De-minimis-Beihilfen wird dadurch nicht in Frage gestellt.Oprávněnost podpory de minimis poskytnuté před spojením nebo nabytím zůstává i nadále zachována.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Fusionskontrollekontrola fúzí
Kernfusionjaderná fúze
Fusionsvertragsmlouva o slučování
Bluttransfusionkrevní transfuze
grenzüberschreitende Unternehmensfusionmezinárodní fúze
Durchführung der FusionsenergieforschungProvádění výzkumu v oblasti energie z jaderné syntézy
Reflektions- oder Diffusionsfolien in RollenReflexní nebo rozptylové fólie ve svitcích
Siehe Artikel 10 Absatz 1 der Fusionskontrollverordnung.Viz čl. 10 odst. 1 nařízení o spojování.
Europa-Abkommen über die Fusionsentwicklung (EFDA) — Zweckgebundene Einnahmeneární reakce (EFDA) – Účelově vázané příjmy
indirekte Maßnahmen für das Fusionsforschungs- und -entwicklungsprogramm: 728232000 EUR,728232000 EUR na nepřímé akce pro program výzkumu a vývoje jaderné syntézy;
Forschung und Entwicklung im Bereich der Kernenergie (einschließlich Fusionstechnologien),výzkum a vývoj v oblasti jaderné energie (včetně technologií jaderné syntézy);
Bereitstellung des Euratom-Beitrags für die Internationale ITER-Fusionsenergieorganisation;přispívat za Euratom do Mezinárodní organizace pro energii z jaderné syntézy ITER;
Transfusionsgeräte, einschließlich Infusionsgeräte (ohne Spezialglasflaschen für die Blutaufbewahrung)Transfuzní přístroje a zařízení (kromě speciálních skleněných nádob na uchovávání krve)