"Fracht" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Frachtdopravné
Frachtnáklad

Beispieltexte mit "Fracht"

Fracht und Versicherung bezahlt bisPřeprava a pojištění placeno do
Fracht und Post mit hohem Risiko (HRCM)Vysoce rizikový náklad nebo pošta (HRCM)
Fracht und Postsendungen, die sich in einem sensiblen Bereich eines Sicherheitsbereichs befinden, gelten als vor unbefugtem Eingriff geschützt.Zásilky nákladu a pošty, které se nacházejí v kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru, se považují za chráněné před neoprávněnými činy.
Verstauen von Gepäck und FrachtUložení zavazadel a nákladu
Art der Geschäftstätigkeit — Art der abgefertigten Fracht1.6 Druh podnikání – druhy zpracovávaného nákladu
Diese Vergütung versteht sich für die Lieferung ab Werk des Unternehmers ohne Verpackung, Transportversicherung und Fracht.Tato cena se vztahuje na dodávku ze závodu podnikatele bez obalu, přepravního pojištění a dopravních nákladů.
nur Beförderung von Fracht und PostPouze přeprava nákladu a pošty
Behandlung von Fracht und Post mit hohem Risiko.zacházení s vysoce rizikovým nákladem a poštou.
Sicherheitskontrollen bei Fracht und Post, die aus einem Drittstaat ankommenBezpečnostní kontroly nákladu a pošty přicházejících ze třetí země
Ladungskomponenten, einschließlich Fluggästen, Gepäck, Fracht und Ballast,složky nákladu včetně cestujících, zavazadel, zboží a zátěže;
ein Wechsel des Objekts der Luftbeförderungsleistung (Fluggäste, Fracht oder Post).změna v předmětu služby letecké přepravy, kterým jsou cestující, náklad nebo poštovní zásilky.
War an der Beförderung militärischer Fracht, einschließlich verbotener Fracht aus Iran beteiligt.IRISL je zapojena do přepravy vojenského nákladu, včetně vývozu zakázaného nákladu z Íránu.
Die Kontrollverfahren müssen gegebenenfalls die Behandlung von Fracht und Post im Transfer/Transit einbeziehen.Postupy detekční kontroly případně zahrnují manipulaci s nákladem a poštou určenými pro transfer/tranzit.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Luftfrachtletecká přeprava
Frachtschiffnákladní loď
Verfrachtungpřeprava
Spediteur mit Frachtlagerzasílatel s prostorami pro uložení nákladu
Passagier- und Frachtflughäfen.letiště pro osobní a nákladní přepravu.
Identifizierbare Luftfracht/Luftpost (‚Anvisierbarkeit‘)Identifikovatelný letecký náklad / letecká pošta („zaměřitelnost“)
Frachtkosten: Große Seen — Rotterdam:Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:
Frachtbrief oder anderes Transportdokument.nákladní list nebo jiný přepravní doklad.
Frachtverzeichnisse und Fluggastverzeichnisse, soweit zutreffend,případně seznamy nákladu nebo seznamy cestujících;
Frachtverzeichnisse und/oder Fluggastverzeichnisse, soweit zutreffend, undseznamy nákladu a/nebo seznamy cestujících, je-li to použitelné, a
Frachtumbau mit dem Umbau eines Passagierflugzeugs in eine kommerzielle Frachtmaschine verbundene Kosten.Přestavba na nákladní letadlo náklady spojené s přestavbou letadla pro přepravu cestujících na obchodní nákladní letadlo.
Frachtflughäfen: das gesamte jährliche Frachtaufkommen beträgt mindestens 0,2 % des gesamten jährlichen Frachtaufkommens aller Flughäfen der Union.u letišť pro přepravu nákladu činí celková přeprava nákladu nejméně 0,2 % celkového ročního objemu přepravy nákladu na všech letištích Unie.
den Namen des übernehmenden Frachtschiffes;název nákladního přepravce,
Schutz der gesicherten Luftfracht und LuftpostOchrana zabezpečeného leteckého nákladu a pošty
Ist die Luftfracht/Luftpost manipulationssicher verpackt?9.2 Jsou letecký náklad / letecká pošta baleny tak, aby byly odolné vůči nedovolené manipulaci?
Beschreibung der Maßnahmen für Luftfracht und Luftpost,popis opatření pro letecký náklad a poštu;
Kann das Frachtabteil des Transportfahrzeugs gesichert werden?Lze nákladový prostor dopravního prostředku zabezpečit?
Seekonnossement oder Luftfrachtbrief oder multimodales Frachtpapier,námořní konosament nebo letecký nákladní list nebo dokument o multimodální dopravě;
Sind alle Zugangspunkte zu identifizierbarer Luftfracht/Luftpost gesichert?5.2 Jsou veškeré přístupové body k identifikovatelnému leteckému nákladu / letecké poště zabezpečené?