"Forderung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Beispieltexte mit "Forderung"

Forderung einer weltweiten Anwendung des Chemiewaffenübereinkommens (CWÜ),podpora univerzality Úmluvy o chemických zbraních (CWC),
Annullierung einer festgestellten ForderungZrušení stanovené pohledávky
wirtschaftliche und soziale Nachteile aufgrund der vollständigen Einziehung der Forderung.hospodářskou a sociální škodu, kterou by způsobilo inkaso celé pohledávky.
Der effektive EPE ist der durchschnittliche effektive EE im ersten Jahr der künftigen Forderung.Efektivní EPE je průměrem efektivní EE během prvního roku budoucí expozice.
Die Forderung ist nicht einlösbar.Nelze žádat vyplacení pohledávky.
die Fälligkeit der Forderung prüft.ověřuje podmínky splatnosti pohledávky.
die Union die Forderung festgestellt hat;Unie stanovila pohledávku;
Diese Forderung beträgt 163479892,24 EUR.Tato pohledávka činí 163479892,24 EUR.
Es ist angebracht, von dieser Forderung abzuweichen.Je vhodné stanovit odchylku od tohoto požadavku.
Erforderlicher Grad an Mindestbesicherung der Forderung (C**)Požadovaná minimální úroveň zajištění expozice (C**)
Die Forderung der betreffenden Partei wurde somit zurückgewiesen.Tvrzení této strany bylo tedy zamítnuto.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Schuldforderungpohledávka
Anforderungenpožadavky
Aufforderungvýzva
Aufforderung NIO-Tastervýzva - tlačítko NEOK
Forderungen aus MargenausgleichPohledávky z vyrovnání marže
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND LIQUIDITÄTSDECKUNGSANFORDERUNGDEFINICE A POŽADAVEK KRYTÍ LIKVIDITY
Anforderungen an BeobachtungenPožadavky na pozorování
Anforderungen an MosaikelementePožadavky na mozaikové prvky
Anforderungen an ReferenzsystemePožadavky na referenční systémy
Anforderungen an WirtschaftskomplexePožadavky na komplexy činností
Anforderungen an ImmobiliensicherheitenPožadavky na nemovitou zástavu
Forderungen gegen verbundene Unternehmen.Pohledávky za podniky ve skupině
Forderungen, die keine Anteilspapiere sindFinanční aktiva, která nepatří k majetkovým cenným papírům
Forderungen, die nicht zur Kategorie Kredite gehörenFinanční aktiva, která nepatří do kategorie půjček
Forderungen gegenüber sonstigen Rechtssubjekten (Banken)Pohledávky vůči jiným subjektům (bankám)
Forderungen, die nicht aus dem Hauptgeschäft der FMKG stammenpohledávky nesouvisející s hlavní obchodní činností účelové finanční společnosti pro sekuritizaci.
Forderungen aus Reverse Repos gegen Barmittel-Sicherheitsleistung:pohledávky z reverzních rep proti hotovostnímu zajištění:
Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften gegen Barmittel-Sicherheitsleistung:pohledávky z výpůjček cenných papírů proti hotovostnímu zajištění:
Wert des Zählers für die starke AufforderungHodnota počitadla pro důrazné upozornění
Taster Linienstop und Taster Bedieneranforderungtlačítko na zastavení linky a tlačítko na potvrzení výzvy obsluhy k činnosti
Taster Linienstop und Taster BedieneranforderungTlačítko na zastavení linky a tlačítko na potvrzení výzvy obsluhy k činnosti
Wert des Zählers für die schwache AufforderungHodnota počitadla pro mírné upozornění
Öffentliche Urkunde/gerichtlicher Vergleich über eine GeldforderungVeřejná listina/soudní smír týkající se peněžního nároku
Anforderung an die BedienerPožadavky na obsluhu
Anforderungen an den StellplatzPožadavky na místo instalace
Bei Aufforderung Matte einlegenNa výzvu vložte podložku
Bei Aufforderung Deckel schlissenNa výzvu zavřete kryt
Anforderungen an das ServicepersonalPožadavky na servisní personál
Allgemeine Anforderungen für SchiffseignerObecné požadavky na majitele lodí
Aufforderung zu gemeinsamer SchadenbesichtigungVýzvou ke společné prohlídce poškození