"Firma" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Firmafirma

Beispieltexte mit "Firma"

Firma des einführenden UnternehmensJméno dovážející společnosti
Name der Firma oder OrganisationNázev společnosti nebo organizace
Name, Vorname/Name der Firma oder Organisation:Příjmení a jméno (jména)/název společnosti nebo organizace:
Name, Vorname(n)/Name der Firma oder Organisation: (8)Příjmení a jméno (jména)/název společnosti nebo organizace: (8)
MAS – P6125 (Spannbrille und 2 Aufnahmen Beistellung der Firma Alfmeier)MAS – P6125 (upínací opěry a 2 upínky, dodává firma Alfmeier)
Ggf. Name der anderen Parteien (Name, Vorname(n)/Name der Firma oder Organisation) (4)Jméno dalších stran (příjmení, jméno (jména)/název společnosti nebo organizace) (4)
Name(n) des/der Gläubiger(s) (Name, Vorname(n)/Name der Firma oder Organisation) (2) :Jméno (jména) věřitele (věřitelů) (příjmení, jméno (jména)/název společnosti nebo organizace) (2) :
Feld 1 Antragsteller: Name bzw. Firma und vollständige Anschrift des Wohn- bzw. Firmensitzes.Kolonka 1: Žadatel: Jméno osoby nebo obchodní firma a úplná adresa trvalého bydliště nebo sídla.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Firmamentobloha
Anerkannte Fachfirma/Prüfstelle/zuständige BehördeSchválená odborná firma/technická služba/příslušný orgán
Die Errichtung der Löschanlagen Steuereinrichtung im Auftrag der ErrichterfirmaInstalace řídicí jednotky hasicích zařízení na zakázku firmy zhotovitele
F eine Wertpapierfirma gemäß der Richtlinie 2004/39/EGF investiční podnik v souladu se směrnicí 2004/39/ES;
Die Errichterfirma muss die Löschanlagentechnik in allen Belangen beherrschen.Firma zhotovitele musí dobře zvládat všechny okolnosti a otázky techniky hasicích zařízení.
die Wertpapierfirma ihre Stimmrechte unabhängig vom Mutterunternehmen ausübt.investiční společnost vykonává svá hlasovací práva nezávisle na mateřském podniku.
Zudem verfügt die Beratungsfirma über mehrere Jahre Erfahrung in dieser Branche.Kromě toho má konzultant v tomto odvětví několik let praxe.
Die Verantwortung für die Prüfung der Löschanlage liegt bei der Löschanlagenfirma.Odpovědnost za kontrolu hasicího zařízení nese výrobce hasicího zařízení.
Mit der Entsorgung des Nassabscheiders ist eine autorisierte Fachfirma zu beauftragen.Likvidaci mokrého odlučovače je nutno svěřit autorizované odborné firmě.
Scheinfirma im Eigentum oder unter der Kontrolle der IRISL oder einer ihrer Tochterfirmen.Krycí společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL nebo některou z jejích přidružených společností.