"Fehlersuche" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Fehlersuchevyhledávání závad

Beispieltexte mit "Fehlersuche"

Fehlersuche und -behebung sowieVyhledávání poruch a oprava závad
Besondere Sicherheitshinweise für die FehlersucheKonkrétní pokyny týkající se bezpečnosti při lokalizaci závad
Dies ist sinnvoll bei Inbetriebnahme von Prüfständen, wenn die Randbedingungen noch nicht exakt eingehalten werden oder zur Fehlersuche.To má smysl při uvádění zkušebních zařízení do provozu, dokud ještě nelze přesně dodržet stanovené okrajové podmínky, anebo při lokalizaci chyb.
Manuelles Beladen/Entladen, Überwachen, Demontage/Ausbau von Teilen, Bauteilen, Einrichtungen der Maschine, Austausch von Verschleißteilen, FehlersucheRuční nakládání/vykládání, sledování, demontáž/vymontování dílů, modulů, zařízení stroje, výměna opotřebených dílů, hledání závad
Demontage/Ausbau von teilen, Bauteilen, Einrichtungen der Maschine, Überprüfen von Teilen, Bauteilen, Einrichtungen der Maschine, Schmieren, FehlersucheDemontáž/vyjmutí dílů, modulů, zařízení stroje, kontrola dílů, modulů, zařízení stroje, promazávání, hledání chyb
Geringfügige Eingriffe während dem Betrieb, Betreiben manueller Steuereinrichtungen, Neustart der Maschine nach Stillsetzen / Unterbrechung, Überwachen, FehlersucheOmezené zásahy během provozu, provozování ručních řídicích zařízení, nové spuštění stroje po jeho uvedení do klidového stavu/přerušení činnosti, sledování, vyhledávání závad
Eine Fehlersuche wird bei stillgesetzter Maschine durchgeführt.Vyhledávání závad a poruch se provádí na stroji v klidovém stavu.
Bei Instandsetzung / Fehlersuche kann der Instandsetzer sich verbrennen.Při uvádění do provozu po opravách / hledání chyb se může pracovník uvádějící zařízení do provozu popálit.
Bei Instandsetzung / Fehlersuche kann der Instandsetzer sich und die Presse gefährden.Při uvádění do provozu po opravách / hledání chyb může pracovník uvádějící zařízení do provozu ohrozit sebe i lis.
Die Fehlersuche ist gemäß dem qualifizierten Wissen und Können einer Fachkraft durchzuführen.Vyhledávání závad a poruch musí být provedeno podle kvalifikovaných znalostí a dovedností kvalifikovaného pracovníka.
In diesem Ablaufdiagramm wird beschrieben, wie die Fehlersuche und Wiederinbetriebnahme durchgeführt wird.V tomto vývojovém diagramu se popisuje postup vyhledávání chyb a opětovné uvedení zařízení do provozu.
Im Ein- Aus- Fenster können alle Funktionen für die Inbetriebnahme und die Fehlersuche einzeln geschaltet werden.V okně vstupů a výstupů si lze jednotlivě spouštět všechny funkce potřebné pro uvedení do provozu a konkrétně lokalizovat vyskytnuvší se chyby a závady.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Demontage/Ausbau von teilen, Bauteilen, Einrichtungen der Maschine, Energietrennung und –ableitung, Überprüfen von Teilen, Bauteilen, Einrichtungen der Maschine, Schmieren, Fehlersuche, Wiederanlauf nach Blockierung, ReparaturenDemontáž/vyjmutí dílů, modulů, zařízení stroje, odpojení a odvedení energií, kontrola dílů, modulů, zařízení stroje, promazávání, hledání chyb, opětovné naběhnutí po zablokování, opravy