"Fehlermeldung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

Fehlermeldungchybová hlášení

Beispieltexte mit "Fehlermeldung"

Sollzustand der Fehlermeldungpožadovaný stav chybového hlášení
Fehlermeldung vom Drehratensensor (Wendeanzeiger),chybějící signál rychlosti otáčení,
Antrieb meldet keine FehlermeldungPohon negeneruje žádné chybové hlášení
Sie erhalten dann eine Fehlermeldung.V takovém případě obdrží chybové hlášení.
Meldetext der ausgewählten Fehlermeldungtext vybraného chybového hlášení
Meldetext der ausgewählten FehlermeldungText vybraného chybového hlášení
Öffnet das Ventil, so entsteht ein Druckstoß und es kommt zur Fehlermeldung.Jakmile by se ventil otevřel, došlo by k tlakovému rázu a následnému chybovému hlášení.
Bei Übertragungsfehlern der Daten zwischen Anlagensteuerung und PC erfolgt eine Fehlermeldung.V případě chyb přenosu dat mezi řízením zařízení a PC se objeví chybové hlášení.
Bei Erfolg wird ein grüner Hacken angezeigt, andernfalls ein Stopp-Signal und eine Fehlermeldung.V případě úspěchu se objeví zelený háček; v opačném případě signál zastavení a hlášení o chybě.
Eine Fehlermeldung erscheint im Display.Na displeji se objeví chybové hlášení.
Bei Fehlermeldung sind die Filter zu wechseln!Jestliže se na displeji objeví příslušné chybové hlášení, bude nutno filtry vyměnit!
Andernfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt.Jinak se objeví chybové hlášení.
Eine Fehlermeldung deutet auf diesen Sachverhalt hin.Na tuto skutečnost bude uživatel upozorněn příslušným chybovým hlášením.
Bei entsprechender Fehlermeldung sind die Filter zu wechseln!Po příslušném hlášení o chybě je filtry třeba vyměnit!
Zyklus wird unterbrochen - Fehlermeldung nach StörzeitablaufCyklus se přeruší – chybové hlášení po uplynutí doby poruchy
Leistungswert in Fehlermeldung mit Laserleistungsgrenze überprüfenZkontrolujte hodnotu výkonu v chybovém hlášení s mezní hodnotou výkonu laseru

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Fehlermeldungen werden am Monitor im Klartext ausgegeben.Chybová hlášení se na monitoru objevují v podobě nekódovaného textu.
Fehlermeldungen werden nur in den Untermenüs 'Einzelmessung' und 'Dauermessung' eingeblendet.Chybová hlášení se zobrazují jen v podnabídkách 'Jednotlivá měření' a 'Nepřetržité měření'.
Das Fenster der Fehlermeldungen öffnet sich.Otevře se okno chybových hlášení.
Alle Fehlermeldungen am TouchPanel quittieren.Všechna chybová hlášení potvrďte na dotykovém panelu.
Zum Bestätigen von Hinweis- oder FehlermeldungenJím se potvrzují informativní či chybová hlášení
Es werden dann nur die Fehlermeldungen aufgelistet.Zobrazovat se pak bude jen seznam chybových hlášení.
Liste von Meldungen, wenn mehrere Fehlermeldungen anstehenPřehled hlášení, pokud je nevyřízeno vícero chyb
In diesem Gerätestatus werden Fehlermeldungen unterdrückt.Za tohoto stavu je potlačeno zobrazování chybových hlášení.
Im StatistikFenster FehlerTopTen" werden FehlerMeldungen statistisch angezeigt.Okno s názvem Statistika desítky nejčastějších chyb" obsahuje statistiku chybových hlášení.