"Fügen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Fügenpřipojování

Beispieltexte mit "Fügen"

Kugel fügenpřipojení kuličky
Fügen mit Kraftpřipojování s určitou silou
Fügen Position (extern analog)Do polohy připojení (externí analogové)
Fügen sie hier Ihr Firmenlogo ein!Sem vložte logo své firmy!
Fügen Sie bitte den Umstrukturierungsplan bei.Přiložte prosím plán restrukturalizace.
Fügen auf Signal analog, Warten auf Signal (analog)Připojování na analogový signál, čekat na signál (analogový)
Fügen Sie die beiden Schneckenelemente zusammen, indem Sie den Flansch der einen Schnecke in das Rohr der anderen Schnecke einführen.Oba prvky šneku spojte tím, že přírubu jednoho šneku zavedete do trubice druhého šneku.
Fügen mit Abschaltposition" sind der Geschwindigkeitsverlauf und die entsprechenden Abschaltschwellen dargestellt wenn die vorgegebene Fügeabschaltposition erreicht wird.Připojování s vypínací polohou" zachycuje průběh rychlosti s příslušnými vypínacími prahovými hodnotami v okamžiku dosažení zadané vypínací připojovací polohy.
Endposition Fügen auf BlockKonc. pol. připojení k bloku
Einpressposition Fügen auf BlockVtlač. poloha připojení k bloku
Max. Geschwindidkeit Fügen auf BlockMax. rychlost připojení k bloku
Kraftabschaltschwelle Fügen auf BlockPráh pro vypnutí připojení k bloku
Einpressgeschwindigkeit Fügen auf BlockVtlačovací rychlost připojení k bloku
Befehl Fügen auf externe Position/KraftPříkaz k připojování do externí polohy/externí silou
Bitte fügen Sie die entsprechenden Unterlagen bei.Doložte kopie příslušných dokumentů.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

hinzufügenPřidat
einfügenvložit
Kommentar einfügenvložení komentáře
Fügebefehle aus Funktionsbibliothek hinzufügenPřidávání připojovacích příkazů z knihovny funkcí
Begriffe zu WL hinzufügenPřidat pojmy do seznamu WL
Hinter einem unterlegten Befehl ein neues Label einfügenVložení nového návěstí za barevně označený příkaz
Dem Antrag sind beizufügen:K žádosti musí být přiloženy:
Jedem Fahrzeug sind beizufügen:Ke každému vozidlu musí být poskytnut:
Bitte Kopien der Berichte beifügen.Přiložte kopie zpráv.
Dem Antrag ist Folgendes beizufügen:K žádosti se přiloží:
Bei Bedarf weitere Zeilen hinzufügen.Podle potřeby doplňte další řádky.
Alle Vertreter verfügen über Stimmrecht.Všichni zástupci mají hlasovací právo.
Anträgen auf Fluggenehmigung sind beizufügen:Každá žádost o povolení letu musí obsahovat: