"Export" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Exportexport

Beispieltexte mit "Export"

Export Oriented Units Scheme („EOU-Regelung“) — Regelung für exportorientierte BetriebeRežim jednotek orientovaných na vývoz (dále jen „režim EOUS“)
Export Oriented Units Scheme („EOU-Regelung“) — Regelung für exportorientierte Betriebe,režim pro subjekty orientované na vývoz;
Export Development Bank of Iran (EDBI) (einschließlich aller Niederlassungen und Tochterunternehmen)Export Development Bank of Iran (EDBI) (včetně všech poboček a dceřiných společností)
Export Oriented Units/Export Processing Zones/Special Economic Zones — Exportorientierte Betriebe/Freie Exportzonen/Sonderwirtschaftszonen,režim jednotek orientovaných na vývoz (dále jen „EOU“)/režim vývozních zpracovatelských zón (dále jen „EPZ“)/režim zvláštních ekonomických zón (dále jen „SEZ“);
Export Promotion Capital Goods Scheme („EPCG-Regelung“) -Exportförderprogramm mit präferenziellen Einfuhrzöllen auf InvestitionsgüterRežim podpory vývozu kapitálového zboží (dále jen „režim EPCGS“, Export Promotion Capital Goods Scheme)
Export Promotion Capital Goods Scheme („EPCG-Regelung“) — Exportförderprogramm mit präferenziellen Einfuhrzöllen auf Investitionsgüter,režim podpory vývozu kapitálového zboží;
Exportabgaben und beim Export erhobene WährungsausgleichsbeträgeVývozní cla a peněžní vyrovnávací dávky vybírané při vývozu
ANHANG III – SECTOR UNDERSTANDING ON EXPORT CREDITS FOR CIVIL AIRCRAFTPŘÍLOHA III – ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO CIVILNÍ LETADLA
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) [Federal Office of Economics and Export Control]Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) [Federal Office of Economics and Export Control]
Fischereifahrzeuge mit mindestens 100 BRT, die für den Export in Länder außerhalb des EWR vorgesehen sind,rybářská plavidla o výtlaku nejméně 100 GRT pro export do zemí mimo EHP,
Hierbei wird strikt unterschieden zwischen der internen Darstellung der Daten und ihrer Sicht nach außen auf dem Bildschirm, beim Export der Daten oder dem Ausdruck.Přitom je přísně rozlišováno mezi interním znázorněním dat a jejich podobou navenek, tedy na obrazovce, při exportu nebo výtisku.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Exportindustrievývozní odvětví průmyslu
GELTUNGSDAUER FÜR EXPORTKREDITEDOBA PLATNOSTI PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY
Erschließung potenzieller Exportmärkte;průzkum potenciálních vývozních trhů;
FINANZIERUNGSBEDINGUNGEN FÜR EXPORTKREDITEFINANČNÍ PODMÍNKY PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY
Freie Exportzonen/Exportorientierte Betriebe.Vývozní zpracovatelské zóny/Vývozně orientované jednotky
EXPORTE UND IMPORTE (P.6 UND P.7)VÝVOZ A DOVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB (P.6 A P.7)
Exporte von Waren und DienstleistungenVývoz zboží (FOB) a služeb
Exportiert den aktuellen Datensatz in eine TextdateiProvede export aktuální datové věty do určitého textového souboru
Exportkreditgarantie oder -versicherung (pure cover)Záruky nebo pojištění vývozních úvěrů (čisté pojištění).
Exporte und Importe, geografische Untergliederung — jährlichTvorba hrubého fixního kapitálu podle aktiv – ročně
Export-Lufttüchtigkeitszeugnis (E-CoA) für andere LuftfahrzeugeExportní osvědčení letové způsobilosti (E-CoA) pro jiná letadla
Export-Lufttüchtigkeitszeugnis (E-CoA) für Luftfahrzeuge nach CS 25Exportní osvědčení letové způsobilosti (E-CoA) pro letadla certifikovaná podle CS 25
Importe und Exporte von FISIMDovoz a vývoz FISIM
SEKTORVEREINBARUNG ÜBER EXPORTKREDITE FÜR SCHIFFEODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO LODĚ
Einkommensteuerermäßigung für exportorientierte FIE,Snížení daně z příjmů pro podniky se zahraničními investicemi orientované na vývoz
Entwicklungsfonds für Forschungen über ExportprodukteRozvojový fond pro výzkum v oblasti výrobků na vývoz
KAPITEL II: FINANZIERUNGSBEDINGUNGEN FÜR EXPORTKREDITEKAPITOLA II: FINANČNÍ PODMÍNKY PRO VÝVOZNÍ ÚVĚRY
SEKTORVEREINBARUNG ÜBER EXPORTKREDITE FÜR KERNKRAFTWERKEODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY
Finanzierungsbedingungen für die öffentliche ExportkreditunterstützungFinanční podmínky státní podpory vývozních úvěrů