"Experiment" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Experimentpokus

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Experimentelle Entwicklung mit:Experimentální vývoj v případě
Ggf. keine experimentelle Bestimmung erforderlich, wennExperimentální stanovení nemusí být nutné, pokud:
Der aktualisierte LLNA beruht auf der Auswertung von Experimenten und wissenschaftlichen Daten (12).Aktualizovaná metoda LLNA je založena na posouzení zkušeností a vědeckých údajů (12).
Die Obergrenzen für industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung können wie folgt erhöht werden:Mezní částky stanovené pro aplikovaný výzkum a experimentální vývoj lze zvýšit takto:
Mittel für Pilotprojekte experimenteller Art, mit denen Durchführbarkeit und Nutzen einer Maßnahme bewertet werden.prostředky na pilotní projekty experimentální povahy určené k posouzení proveditelnosti a užitečnosti určité akce.
Nachdem die Füllstandanzeige im Prüftank oder Messtank leer" meldet, läuft die EKP noch max. 1 Minute (wird experimental bestimmt).Poté, co se na indikaci výšky hladiny ve zkušební nebo měřicí nádrži objeví stav Prázdná", běží elektrické palivové čerpadlo dále ještě max. 1 minutu (experimentálně zjišťovaný čas).
Die Ergebnisse der Statistiken nach FuE-Arten werden untergliedert in „Grundlagenforschung“, „angewandte Forschung“ und „experimentelle Entwicklung“.Výsledky statistiky podle druhu výzkumu a vývoje se člení na položky „základní výzkum“, „aplikovaný výzkum“ a „experimentální vývoj“.
Außerdem sind bestimmte Innovationstätigkeiten — anders als in den früheren Beihilferegeln für diesen Bereich — der experimentellen Entwicklung zugeordnet worden.Oproti předchozím pravidlům státních podpor v této oblasti byly některé inovační činnosti zařazeny do experimentálního vývoje.