"Europa" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
EuropaEvropa

Beispieltexte mit "Europa"

Europa der BürgerEvropa občanů
Bewegung gegen Europahnutí proti rozšiřování Evropy
Staatsminister für Europastátní ministr pro evropské záležitosti
Europa in der WeltGlobální Evropa
Europa 2020 Kernziele im Bereich BildungEvropa 2020 Hlavní vzdělávací cíle
Europa ist derzeit von diesem Gesamtziel noch weit entfernt.Nyní má Evropa k tomuto celkovému cíli velmi daleko.
Europa in einer sich verändernden Welt - integrative, innovative und reflektierende GesellschaftenEvropa v měnícím se světě – inovativní a přemýšlivé společnosti podporující začlenění
Europa hat eine große gemeinsame Geschichte sowohl in Form von Zusammenarbeit als auch in Form von Konflikten.Evropa má bohatou společnou minulost jak ohledně spolupráce, tak ohledně konfliktů.
Europa ist mit gewaltigen sozioökonomischen Herausforderungen konfrontiert, die sich einschneidend auf die gemeinsame Zukunft auswirken werden.Evropa čelí významným socioekonomickým změnám, které výrazně ovlivňují její společnou budoucnost. Patří k nim:
steuerliche Zusammenarbeit in Europaevropská daňová spolupráce
Initiative für das Wachstum in Europainiciativa pro hospodářský růst v Evropě
DMA ist eine der wichtigsten Bodenkreditanstalten in Europa.DMA je jednou z předních evropských společností poskytujících hypoteční úvěry.
Damit stärken sie die innovative High-Tech-Industrie in Europa.Takto posilují technologicky vyspělá inovativní průmyslová odvětví v Evropě.
Konferenz für vertrauensbildende Maßnahmen und Abrüstung in EuropaKonference o odzbrojení v Evropě
Europa"Přijetí energetických inovací na trhu – program Inteligentní energie – Evropa
EuropaPilotní projekt – Příprava preventivních opatření k zastavení desertifikace v Evropě
Im restlichen Europa geborene TiereZvířata narozená v ostatních zemích Evropy
U [in Europa angenommene] ProduktkennzifferI = ISIN / identifikační kód alternativního nástroje
den Zielen der Strategie Europa 2020 entsprechen,odpovídat cílům strategie Evropa 2020;
Eine digitale Agenda für Europa (KOM(2010) 245).Digitální program pro Evropu, COM(2010) 245.
Eine der in Europa weit verbreiteten europäischen Systematiken.Jeden z celoevropských systémů klasifikace, který je v Evropě často používán.
der Indikator für Innovationsausgabe im Rahmender Strategie Europa 2020 [1];hlavní ukazatel pro inovace v rámci strategie Evropa 2020 [1];
Europa bieten Anregungen und Chancen.Její dynamické kulturní vzájemné působení představuje inspiraci a příležitosti.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

EuroparatRada Evropy
Nordeuropaseverní Evropa
Südeuropajižní Evropa
Westeuropazápadní Evropa
europaweites Fernsehenevropská televize
Vision Europasvize Evropy
Mittel- und Osteuropavýchodní Evropa
Fonds des Europaratesfondy Rady Evropy
Staaten des Europarateszemě Rady Evropy
Verbreitung des Europagedankensšíření evropské myšlenky
Entwicklungsbank des Europarates,Rozvojová banka Rady Evropy (Council of Europe Development Bank);
Europa-Abkommen über die Fusionsentwicklung (EFDA) — Zweckgebundene Einnahmeneární reakce (EFDA) – Účelově vázané příjmy
Europas Position auf diesem Gebiet wird aber durch den zunehmenden globalen Wettbewerb gefährdet.Rostoucí celosvětová konkurence ohrožuje postavení Evropy v této oblasti.
Europa-Informationszentren und Vertretungen der Kommission und Informationsbüros des Europäischen Parlaments in den Mitgliedstaaten;informační střediska o Evropě i zastoupení Komise a informační kanceláře Evropského parlamentu v členských státech;
EuropaPřípravná akce – Podpora prostředí příznivějšího pro mikroúvěry v Evropě
EuropaPřípravná akce – Příprava preventivních opatření k zastavení desertifikace v Evropě
Rat der Gemeinden und Regionen EuropasRada samosprávných obcí a regionů
Liberale und Demokratische Partei EuropasEvropská liberální, demokratická a reformní strana
Kongress der Gemeinden und Regionen EuropasKongres místních a regionálních orgánů Evropy
In den europaweiten Systematiken verwendete Werte.Hodnoty užívané v celoevropských systémech klasifikace stanovišť.
Das Europass-Sprachenportfolio ist Eigentum des Inhabers.Europass-jazykové portfolio je majetkem studenta.
Die Nationale Europass-Zentralstelle muss sicherstellen, dassNárodní středisko Europassu má povinnost zajistit, aby
europa‘ (OSC)Prioritní koridor – propojení dodávek ropy ve střední a východní Evropě (OSC)