"Estland" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
EstlandEstonsko

Beispieltexte mit "Estland"

Estland ergreift die Maßnahmen, die notwendig sind, um die Öffnung seines Strommarktes zu gewährleisten.Estonsko přijme opatření nezbytná pro zajištění otevření svého trhu s elektřinou.
Estland wird der Kommission jährlich die Verbrauchsschwellen mitteilen, die die Endverbraucher berechtigen, als zugelassene Kunden behandelt zu werden.“Estonsko sdělí každý rok Komisi prahy spotřeby rozšiřující způsobilost na konečné spotřebitele.“
zur Änderung der Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anwendung bestimmter Vorschriften auf Estlandkterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES, pokud jde o použitelnost některých ustanovení na Estonsko
Ausgestellt in Estland seit dem 8.9.2008Vydávaný v Estonsku od 8.9.2008
Ausgestellt in Estland vom 1.10.2004 bis zum 7.9.2008Vydávaný v Estonsku od 1.10.2004 do 7.9.2008
der Republik Estland am elften Dezember zweitausenddrei;Estonskou republikou jedenáctého prosince roku dva tisíce tři,
Verbindungsleitung Estland — Finnland ‚Balticconnector‘ undPropojovací vedení mezi Estonskem a Finskem „Balticconnector“ a
Um einer Fehlqualifizierung vorzubeugen, sollte Estland den Zugang aller Arbeitnehmer, insbesondere der Geringqualifizierten, zur Weiterbildung erleichtern.majíc na paměti nebezpečí neodpovídajících kvalifikací by Estonsko mělo usilovat o lepší přístup k odborné přípravě pro všechny zaměstnance, zejména pro osoby s nízkou kvalifikací.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Festlandsockelpevninský šelf
NordestlandSeverní Estonsko
WestestlandZápadní Estonsko
MittelestlandStřední Estonsko
NordostestlandSeverovýchodní Estonsko
Regionen Estlandsestonské regiony
Fernleitung von Zypern (offshore) über Kreta zum griechischen FestlandPlynovod z pobřeží Kypru do pevninského Řecka vedoucí přes Krétu
Rand des schottischen Festlandsockelsokraj skotského kontinentálního šelfu
PCI Estland/Lettland/Litauen, synchrone Anbindung an die kontinentaleuropäischen NetzePSZ Estonsko/Lotyško/Litva – synchronní propojení s kontinentálními evropskými sítěmi
Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf em europäischen Festland) auf SilikatbödenDruhově bohaté smilkové (rod Nardus) travinné porosty na křemičitých podložích v horských oblastech (a v podhorských oblastech kontinentální Evropy)
Ölschiefer ist daher für die Versorgungssicherheit Estlands von großer strategischer Bedeutung.Pro zabezpečení dodávek elektřiny v Estonsku mají proto ropné břidlice velký strategický význam.
Flugbetrieb auf dem Festland in der Nacht mit Ausnahme von HHO-Flugbetrieb an einem HEMS-Einsatzort.nočním provozu nad pevninou s výjimkou provozu HHO na provozním místě vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS).
Die nordische Strombörse von Nord Pool umfasst derzeit die Strommärkte Norwegens, Schwedens, Dänemarks, Finnlands und Estlands.Severská burza s elektrickou energií společnosti Nord Pool zahrnuje v současnosti velkoobchodní energetické trhy v Norsku, Švédsku, Dánsku, Finsku a Estonsku.
Überflutung von gewöhnlich trockenem Land (Festland) oder zeitweilige Bedeckung von normalerweise trockenliegenden Bodenflächen mit Wasser.Procesy zaplavení zpravidla suché (vodou nepokryté) země nebo dočasné zaplavení území, které obvykle zaplaveno není.