"Esprit" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Espritdůvtip

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

gespriteter Weinalkoholizované víno
die eingespritzte Konzentratmenge ist folglich auch proportional.vstřikované množství koncentrátu je proto rovněž úměrné.
Tag 5 Es werden 0,5 mL (5 mg/Maus) BrdU-Lösung (10 mg/mL) in die Bauchhöhle gespritzt.Den 5 Injekčně se intraperitoneálně aplikuje 0,5 ml (5 mg/myš) roztoku BrdU (10 mg/ml).
Die Menge des eingespritzten Konzentrates ist proportional zur durchfließenden WassermengeMnožství vstřikovaného koncentrátu je úměrné množství protékající vody:
der Reagensstrom oder die eingespritzte Reagensmenge, und zwar möglichst nahe am Punkt der Einleitung in das Abgasnachbehandlungssystem.průtok činidla nebo vstřikování činidla z hlediska technických možností co možná nejblíže místu vstřiku do systému následného zpracování výfukových plynů.
Die Motorgeschwindigkeit ist proportional zum Wasserdurchsatz im Gerät; die eingespritzte Konzentratmenge ist folglich auch proportional.Rychlost motoru je úměrná průtoku vody v přístroji; vstřikované množství koncentrátu je proto rovněž úměrné.
In der patentierten Mischkammer wird das Wasser zunächst mit dem Konzentrat vermischt, so dass eine homogene Mischung entsteht, die dann in aus der Pumpe gespritzt wird.V patentované mísicí komoře se voda nejdříve smíchá s koncentrátem, takže vznikne homogenní směs, kterou pak čerpadlo na výtlačné straně vystřikuje.