"Erzeuger" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Erzeugervýrobce

Beispieltexte mit "Erzeuger"

Mitverantwortung der Erzeugerspoluzodpovědnost výrobce
Finanzbeiträge nicht angeschlossener ErzeugerFinanční příspěvky producentů, kteří nejsou členy organizace
Die anfallenden Kosten gehen zulasten der betroffenen Erzeuger.Příslušné náklady ponesou dotčení producenti.
Angaben und Zeichen der Qualitätsregelung und Rolle der ErzeugerOznačení a symboly v rámci režimů jakosti a úloha producentů
bei Erzeugerorganisationen mehr als 50 % der betreffenden Erzeuger.v případě organizací producentů více než 50 % dotčených producentů.
auf Initiative der Erzeuger gebildet wurden;byly vytvořeny z podnětu producentů;
In diesem Fall muss der Erzeuger in seinem Prämienantrag:V takovém případě, zemědělec do žádosti o podporu zařadí:
der Erzeuger genügt den Anforderungen in den Artikeln 4 und 5;výrobce vyhověl požadavkům uvedeným v článcích 4 a 5;
Er setzt den bzw. die betroffenen Erzeuger hiervon unverzüglich in Kenntnis.Okamžitě o tom uvědomí dotčeného producenta nebo dotčené producenty.
Die Zwiebeln werden vom Erzeuger verpackt oder an einen Verpackungsbetrieb geliefert.Cibule jsou baleny pěstitelem, anebo dodávány do balírny.
Der Erzeuger gewährt den zuständigen Behörden auf Wunsch Zugang zu dem Managementsystem.Výrobce svůj systém řízení na požádání zpřístupní příslušným orgánům.
Ausgleich für die Erzeuger für Einkommenseinbußen aufgrund der Durchführung der Maßnahme;náhrady producentům za ztrátu příjmů v důsledku provádění tohoto opatření;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Erzeugergemeinschaftsvaz zemědělských výrobců
Erzeugerpreiscena výrobce
Erzeuger/Einführer des Kupferschrotts:Výrobce/dovozce měděného šrotu:
Satzung der ErzeugerorganisationenStanovy organizací producentů
Beihilfe für ErzeugerorganisationenPodpora organizacím producentů
Gründung von ErzeugergemeinschaftenZřizování seskupení producentů
Maßnahmen der ErzeugerorganisationenOpatření přijímaná organizacemi producentů
Anerkennung der ErzeugerorganisationenUznávání organizací producentů
Erzeugermindestpreis (EUR/%vol/ hl) [8] Mio. hlMinimální cena producentů (EUR/% obj./hl) [8]
Erzeugerorganisationen im Sektor Obst und GemüseOrganizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny
Erzeuger, die nicht Eigentümer ihrer Nutzflächen sindZemědělci, kteří nevlastní půdu, kterou obhospodařují
Erzeugerorganisation im Bereich der Aquakultur oder der Fischerei.Organizace producentů v odvětví akvakultury nebo organizace producentů v odvětví rybolovu.
Erzeugerorganisationen und deren vereinigungen und branchenverbändeOrganizace producentů a sdružení a mezioborové organizace
Erzeugerorganisationen und Vereinigungen von Erzeugerorganisationen beachten Folgendes:aby organizace producentů a sdružení organizací producentů dodržovaly:
Erzeugerorganisationen für Aquakulturerzeugnisse können auch auf folgende Maßnahmen zurückgreifen:Organizace producentů v odvětví akvakultury mohou rovněž využít tato opatření:
die Pflichten der Erzeuger;povinnosti pro producenty;
den Organisationsgrad der Erzeuger,stupeň organizovanosti producentů,
Allgemeine Angaben zur ErzeugerorganisationObecné informace o organizaci producentů
Vorheriger Antrag der ErzeugerorganisationenPředběžná žádost organizací producentů
Zahlungen an anerkannte HopfenerzeugergruppenPlatby uznaným skupinám pěstitelů chmele
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Erzeuger;odborná příprava pro producenty a vzdělávání,
eine fakultative vereinfachte Kleinerzeugerregelung;dobrovolného zjednodušeného režimu pro malé zemědělce,