"Ersatzteile" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ersatzteilenáhradní díly

Beispieltexte mit "Ersatzteile"

Ersatzteile zur vor Ort EinlagerungNáhradní díly určené ke skladování na místě
Ersatzteile für zivile Luftfahrzeuge und Triebwerkenáhradních dílů civilních letadel a jejich motorů;
Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen.Náhradní díly musí splňovat technické požadavky stanovené výrobcem.
Eigenmächtiger Umbau und ErsatzteileSvévolná přestavba a náhradní díly
Verwendung nicht zugelassener Ersatzteilepoužívání nepřípustných náhradních dílů
Verwenden Sie ausschliesslich Original Ersatzteile.Používejte proto výhradně originální náhradní díly.
Warensendungen zur oder nach der Reparatur und die zugehörigen Ersatzteile.zboží pro opravu a po ní, a dále související vyměněné díly.
erforderliche Ersatzteile auf Lager haltenskladem potřebné náhradní díly
Moderate Ausfallzeit falls Ersatzteile vorhanden.krátká doba výpadku, jsou-li k dispozici náhradní díly.
Alle Ersatzteile sind in vier Gruppen zu unterteilen:Všechny náhradní části se musí rozdělit do čtyř skupin:
Die empfohlenen Ersatzteile sind in der Stückliste gekennzeichnet.Doporučené náhradní díly jsou vyznačeny v kusovníku.
Dass Ersatzteile den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen.Náhradní díly musí odpovídat technickým požadavkům stanoveným výrobcem.
Folgende nachfolgend genannten Ersatzteile sind ausdrücklich zur Vor-Ort-Einlagerung empfohlen!Výslovně doporučujeme mít následující náhradní díly uskladněné v místě provozu zařízení!
Nur Ersatzteile verwenden, die den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen!Používejte pouze takové náhradní díly, které odpovídají technickým požadavkům stanoveným výrobcem!

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

ErsatzteilelagerSklad náhradních dílů
V-Ersatzteilenáhradní díly V
Angaben zu Ersatzteilen,informací o tom, které náhradní součásti se mohou vyměňovat,
Reparierbarkeit und Verfügbarkeit von ErsatzteilenOpravitelnost a dostupnost náhradních dílů
Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.Smí se používat pouze originální náhradní díly.
Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet.To je vždy zajištěno u originálních náhradních dílů.
Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet.U originálních náhradních dílů to je vždy zaručeno.
Setzen Sie nur Original-Ersatzteile des Herstellers ein!Používejte jen originální náhradní díly výrobce!
Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Originalersatzteile.Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly.
GEBRAUCHTE LUFTFAHRZEUGE, ERSATZTRIEBWERKE, ERSATZTEILE, WARTUNGS- UND SERVICEVERTRÄGEPOUŽITÁ LETADLA, NÁHRADNÍ MOTORY, NÁHRADNÍ DÍLY, ÚDRŽBA A SERVISNÍ SMLOUVY