"Ermüdung" auf Tschechisch


Ermüdungúnava


Beispieltexte mit "Ermüdung"

Prüfung der Bremsscheiben auf thermische ErmüdungZkouška brzdového kotouče na tepelnou únavu
Prüfung der Bremstrommeln auf thermische ErmüdungZkouška brzdového bubnu na tepelnou únavu
Prüfung der Widerstandsfähigkeit — thermische ErmüdungZkouška zrcátky – jedním únava
Die Prüfungen der Widerstandsfähigkeit in Bezug auf hohe Last und thermische Ermüdung.zkouškám neporušitelnosti vysokým namáháním a na tepelnou únavu.
Prüfbedingungen (thermische Ermüdung von Bremsscheiben)Podmínky zkoušky (zkouška brzdového kotouče na tepelnou únavu)
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

zusätzliche kumulative Ermüdung aufgrund von disruptiven Dienstplänen unddalší kumulativní únavě v důsledku rušivých rozvrhů a
Der Schulungslehrplan muss die möglichen Ursachen und Auswirkungen von Ermüdung sowie die Maßnahmen gegen Ermüdung abdecken.“Osnovy výcviku zahrnují možné příčiny a dopady únavy a opatření proti únavě.“
dafür zu sorgen, dass Maschinen nicht hinsichtlich Belästigung Ermüdung und psychischer Belastung (Stress) des Bedienpersonals ummontiert wird.zajistit, že se stroje nebudou přemontovávat s cílem zmírnit namáhání, únavu a psychické zatížení (stres) personálu obsluhy.
In den Flugzeitspezifikationsplänen sind als Ausgleich für die kumulative Ermüdung wiederkehrende verlängerte Ruhezeiten zur Erholung festzulegen.Plány specifikací doby letu stanoví pravidelné prodloužené doby odpočinku k zotavení, aby se zabránilo kumulované únavě.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ermüdung, Störung des Bewegungsapparats, Stressúnava, poruchy pohybového aparátu, stres
Ermüdung, Stress, alle weiteren (z.B. mechanischen, elektrischen) Probleme als Folge menschlichen FehlverhaltensÚnava, stres, všechny další (například mechanické, elektrické) problémy jako důsledek chybného chování osob.
Erhalt des Adenosintriphosphatspiegels durch den Abbau von überschüssigem Laktat zur Regeneration bei MuskelermüdungUdržování hladiny adenosintrifosfátu snižováním přebytku laktátů pro účely zotavení z únavy svalů.
Prüfprogramm (Prüfung der Bremsscheiben auf thermische Ermüdung)Program zkoušky (zkouška brzdového kotouče na tepelnou únavu)
Prüfbedingungen (Prüfung der Bremstrommeln auf thermische Ermüdung)Podmínky zkoušky (zkouška brzdového bubnu na tepelnou únavu)
Prüfungen der Widerstandsfähigkeit (hohe Last und thermische Ermüdung)Zkoušky neporušitelnosti (vysoké namáhání a tepelná únava)
Besatzungsmitglieder in einem unbekannten Akklimatisierungszustand im Rahmen des ErmüdungsrisikomanagementsČlenové posádky, jejichž stav aklimatizace není znám, v rámci systému řízení rizik spojených s únavou
f. Wachsamkeitsmanagement, körperliche Auswirkungen einer Übermüdung, Schlafphysiologie, zirkadianer Rhythmus und Überschreitung von Zeitzonen.ovládání pozornosti, fyziologických účinků únavy, fyziologie spánku, cirkadiánního rytmu a změny časových pásem.
Personen, die unter Einfluss von gesundheitlichen Störungen, Medikamenten, Drogen, Alkohol oder Übermüdung stehen sind als Bediener der Maschine nicht zugelassen.Osoby pod vlivem zdravotních poruch, léků, drog, alkoholu nebo nadměrné únavy jsou jako obsluha stroje nepřípustné.