"Erklärung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Erklärungprohlášení

Beispieltexte mit "Erklärung"

öffentliche Erklärungveřejné prohlášení
Erklärung des RatesProhlášení Rady
Erklärung zur Abstimmungvyhlášení výsledků hlasování
Erklärung des VersendersProhlášení odesílatele
Erklärung des Bruchglaserzeugers/Bruchglaseinführers:Prohlášení výrobce/dovozce skleněných střepů:
Erklärung der Republik ChileProhlášení Chilské republiky
Erklärung zur Art des Basiswerts.Prohlášení uvádějící druh podkladového nástroje.
Erklärung der Mitgliedstaaten der EUProhlášení členských států EU
Erklärung der Kommission zur KodifizierungProhlášení Komise ke kodifikaci
Erklärung zur finanziellen Leistungsfähigkeit,výkaz finančních výsledků;
Erklärung der Kommission zu delegierten RechtsaktenProhlášení Komise k aktům v přenesené pravomoci
Erklärung der finanziellen Interessen der MitgliederProhlášení o finančních zájmech členů
Zusätzliche Anforderungen an die ErklärungDoplňkové požadavky na prohlášení
Ausstellung und Unterzeichnung der ErklärungVypracování a podpis prohlášení
Differenz aufgrund der Kofinanzierungsrate in der vierteljährlichen ErklärungRozdíl způsobený mírou společného financování ve čtvrtletním prohlášení
Im Namen von [Name des KC3] übernehme ich die volle Verantwortung für diese Erklärung.Jménem [název KC3] přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.
Im Namen von [Name des Luftfahrtunternehmens] übernehme ich die volle Verantwortung für diese Erklärung.Jménem [název leteckého dopravce] přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.
Gemeinsame Erklärung zur Republik IslandSpolečné prohlášení o Islandské republice
Gemeinsame Erklärung der VertragsparteienSpolečné prohlášení smluvních stran
Benutzerinformation und Erklärung der SymboleInformace pro uživatele a vysvětlení symbolů
Gemeinsame Erklärung zum Zahlungsbedarf für 2012Společné prohlášení o potřebách plateb na rok 2012
Gemeinsame Erklärung zum Fürstentum LiechtensteinSpolečné prohlášení týkající se Lichtenštejnského knížectví
Verfahren für die Erklärung der NotifizierungsabsichtPostup pro prohlášení o záměru podat oznámení
Der Kommission erscheint diese sinnlose Erklärung verwirrend.Komise se domnívá, že toto vysvětlení je matoucí a postrádá smysl.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Einbauerklärungprohlášení o zabudování
Volljährigkeitserklärungemancipace
Steuererklärungdaňové přiznání
Regierungserklärungstanovisko vlády
EG-Konformitätserklärungprohlášení o shodě s předpisy ES
Mindestinhalt der EMAS-UmwelterklärungMinimální obsah environmentálního prohlášení systému EMAS
Verwaltungserklärung und KonformitätserklärungProhlášení řídícího subjektu a prohlášení o dodržení postupů
Einbauerklärung wurde ausgestelltprohlášení o shodě bylo vystaveno
Feld 29: VerpflichtungserklärungenKolonka 29: Závazky
Ungültigerklärung der ZollanmeldungZrušení platnosti celního prohlášení
Unzuständigerklärung bei RechtswahlProhlášení nepříslušnosti v případě volby práva
Symbolerklärungen für Wartungsintervallevysvětlení symbolů intervalů údržby
Erklärungen zu den BedienelementenVysvětlivky k ovládacím prvkům
Erklärungen der betreffenden Person,prohlášení dotyčné osoby,
Erklärungen der beteiligten Familienangehörigen,prohlášení dotčených rodinných příslušníků,
Erklärung über Bauausführung und Leistungen (DDP)Prohlášení o konstrukci a výkonnosti (DDP)
Erklärung für den Einbau einer unvollständigen MaschineVysvětlení pro vestavbu neúplného stroje
Erklärung bezüglich der bereits an Bord befindlichen Fänge;prohlášení o úlovcích, které již mají na palubě,
Erklärungen der Mitgliedstaaten zum Geltungsbereich dieser VerordnungProhlášení členských států o oblasti působnosti tohoto nařízení
Artikel 59: Einheitliche Europäische EigenerklärungČlánek 59: Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky
Formgültigkeit einer Annahme- oder AusschlagungserklärungPlatnost formy prohlášení o přijetí či odmítnutí dědictví
Berichtigung verspäteter Zahlungen in der JahreserklärungOprava pozdní platby v ročním prohlášení
Überprüfung und Aktualisierung der EMAS- UmwelterklärungPřezkoumání a aktualizace environment. prohlášení systému EMAS
Mitteilung der Entscheidung über den Antrag auf VollstreckbarerklärungSdělení rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti
Rechtsbehelf gegen die Entscheidung über den Antrag auf VollstreckbarerklärungOpravný prostředek proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti
Dasselbe gilt für die Umwelterklärung.Totéž platí pro environmentální prohlášení.
wie in der Vermögenserklärung angegebenJak je uvedeno v prohlášení o majetku.
durch Verpflichtungserklärung eines Bürgen,závazkem ručitele;
Nachprüfbare Erklärungen des Antragstellers,ověřitelné informace získané od žadatele,
wie in der Einkommenssteuererklärung angegebenJak je uvedeno v přiznání k dani z příjmů.
Zuverlässigkeitserklärung durch den GeneralsekretärProhlášení o věrohodnosti účtů vydané generálním tajemníkem
Änderung und Ungültigkeitserklärung der WiederausfuhrmitteilungZměna a zrušení platnosti oznámení o zpětném vývozu