"Erfolg" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Erfolgúspěch

Beispieltexte mit "Erfolg"

Gesamtumfang der mit Erfolg feldbesichtigten Flächen (in ha)Celková plocha přijatá k certifikaci (v ha)
Das Löschen ist nur für Programme zugelassen, die zuvor ohne Erfolg gestoppt wurdenVymazávání je dovoleno jen u programů, u nichž byl předtím pokus o zastavení neúspěšný.
Sobald nun eine Abnahme (Kick-Impuls) erfolg wird vollautomatisch wieder nachgefördert.S odběrem (iniciačním impulsem) se plně automaticky spouští další přísun materiálu.
falls notwendig, Maßnahmen zur Steigerung von Zahl und Erfolg der Studierenden, durch diepřípadně opatření ke zvýšení účasti a úrovně dosaženého vzdělání, jež:
Bei Erfolg wird ein grüner Hacken angezeigt, andernfalls ein Stopp-Signal und eine Fehlermeldung.V případě úspěchu se objeví zelený háček; v opačném případě signál zastavení a hlášení o chybě.
Dass es gelungen ist, Direktinvestitionen aus dem Ausland anzuziehen, hat wesentlich zum Erfolg Irlands beigetragen.Významným prvkem irského úspěchu je jeho schopnost přilákat přímé zahraniční investice.
Sobald nun eine Abnahme (Druckabfall) an den Trennmittel-Medium führenden Leitungen erfolg wird vollautomatisch wieder nachgefördert.Jakmile dojde k odběru (pokles tlaku) v potrubí s médiem se separačním prostředkem, plně automaticky se spouští doplnění směsi.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Verfolgungsverjährungpromlčení
Strafverfolgungtrestní stíhání
Rückverfolgbarkeitmožnost zpětného vysledování
erfolgreichúspěšný
Misserfolgneúspěch
Erfolgreich gespeichert.Úspěšné uloženo.
Login erfolgreich!Přihlášení úspěšné!
gerichtliche Verfolgungsoudní stíhání
ständige Terminverfolgungstálé sledování termínu
gelegentlich erfolgen undjsou prováděny příležitostně a
nationale Strafverfolgungsbehörden undsvých vnitrostátních donucovacích orgánech a o
Zielerfassungs- und Zielverfolgungssysteme,systémy pro zaměření a sledování cíle;
erfolgt die Umrechnung von Megabytes in Gigabytes durch Division durch 1000;dělení 1000 slouží k převodu výsledku z megabajtů na gigabajty).
Erfolgt dann kein Wechsel auf Dreieckschaltung, erreicht der Motor nie seine Enddrehzahl.Když pak nedojde k přepnutí na zapojení do trojúhelníku, nedosáhne motor nikdy svých konečných otáček.
Erfolgt die Zustellung nicht innerhalb von 24 Stunden, so sind die Proben gekühlt zu lagern.Pokud není možné odeslat vzorky do 24 hodin od okamžiku provedení odběru vzorku, skladují se v chladu.
erfolgt der Ankauf im Wege eines Ausschreibungsverfahrens zur Festsetzung des Höchstankaufspreises.nákup se provádí prostřednictvím nabídkového řízení za účelem stanovení maximální nákupní ceny.
Erfolgt die Neubewertung seltener als einmal täglich, so nehmen die Institute größere Volatilitätsanpassungen vor.Pokud dochází k přeceňování méně často než jednou denně, instituce použijí vyšší koeficienty volatility.
Erfolgt 2 min lang keine Eingabe, kehrt der Schalter ohne Übernahme der Eingaben automatisch wieder in den Messbetrieb zurück.Po 2 minutách bez zadání se spínač automaticky vrací zpět do režimu měření, aniž by zadání byla převzata.
Erfolgt die Einreichung der Anträge mittels eines Schreibens, so kann der Antragsteller zwischen folgenden Übermittlungsformen wählen:Jsou-li žádosti podávány formou dopisu, mohou je žadatelé podávat jedním z těchto způsobů:
Der Auslauf erfolgt gerade.Výstup probíhá přímočaře.
Der Einlauf erfolgt gerade.Vstup probíhá přímočaře.
die Zahlung elektronisch erfolgt.použijí elektronické platby.
Gefahrenübergang erfolgt ab Werk.Přechod rizik se děje ze závodu.
Terminverfolgung zu festgelegter Zeitsledování termínu ve stanovenou dobu
Die Unterrichtung erfolgt schriftlich.Informace se poskytují v písemné podobě.
Die Formulierungen erfolgten sorgfältig.Formulace byly provedeny pečlivě.