"Entwurf" auf Tschechisch


Entwurfnávrh


Beispieltexte mit "Entwurf"

computergestützter Entwurfpočítačový design
Entwurf des Haushaltsplansnávrh rozpočtu
Entwurf des Haushaltsplans (EU)návrh rozpočtu (EU)
Entwurf und Entwicklung neuer Methoden und neuer Marketinginstrumente;návrh a vypracování nových metod a nových nástrojů pro uvádění na trh,
Entwurf des elektronischen Verwaltungsdokuments und elektronisches VerwaltungsdokumentNávrh elektronického správního dokladu a elektronický správní doklad
im Entwurf des e-VD: Datengruppe entfällt.neplatí pro návrh e-AD.
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

Sie können ebenfalls einen Entwurf für einen Rechtsakt unterbreiten.Přejí-li si, mohou rovněž předložit návrh právního aktu.
Stellungnahme zum Entwurf des Berichts über die Bewertung der ErneuerungPřipomínky k návrhu hodnotící zprávy o obnovení
Das Präsidium legt der Plenarversammlung den Entwurf zur Verabschiedung vor.Předsednictvo předkládá předběžný návrh příjmů a výdajů plenárnímu shromáždění k přijetí.
Frontex und Europol können zum Entwurf des Standard-Fragebogens gehört werden.Návrh standardního dotazníku může konzultovat s Frontexem a Europolem.
Die allgemeine Einleitung zum Entwurf des Haushaltsplans erstellt die Kommission.Komise vypracovává obecný úvod k návrhu rozpočtu.
Zunächst wird über alle Änderungsanträge zu dem jeweiligen Entwurf abgestimmt.zaprvé hlasování o veškerých pozměňovacích návrzích k návrhu dokumentu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

EG-Haushaltsvorentwurfpředběžný návrh rozpočtu ES
Entwurfs-Review und/oder Entwurfsprüfung,přezkum návrhu a/nebo prověření návrhu,
Vorentwurf des Haushaltsplanspředběžný návrh rozpočtu
Entwurfs"technologie" für die Auslegung von gehärteten elektrischen Schaltkreisen und gehärteten Bauteilen;"technologie" konstrukce pro konfiguraci radiačně odolných elektrických obvodů a podsystémů;
Vorlage eines Richtlinien- oder EntscheidungsentwurfsPředložení návrhu směrnice a návrhu rozhodnutí
nach Veröffentlichung des Entwurfs dieser Verordnung [2],po zveřejnění předlohy tohoto nařízení [2],
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Der Beschlussentwurf wird der EZB und dem Antragsteller mitgeteilt.Návrh rozhodnutí se oznámí ECB a žadateli o povolení.
den auf der Grundlage des Mustervertrags ausgearbeiteten Vertragsentwurf.návrh smlouvy zpracovaný podle vzorové smlouvy.
Ein solcher Entschließungsentwurf wird am zweiten Sitzungstag behandelt.Tento text se projednává během druhého dne zasedání.
Artikel 39 Berichtigungsschreiben zur Änderung des Entwurfs des HaushaltsplansČlánek 39 Návrh na změnu návrhu rozpočtu
die obligatorischen Informationen des Entwurfsstaats über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit.závazné informace o zachování letové způsobilosti vydané státem projekce.