"Empfehlung" auf Tschechisch


Empfehlungdoporučení


Beispieltexte mit "Empfehlung"

Empfehlung EGdoporučení ES
Empfehlung EAGdoporučení Euratom
Empfehlung (EU)doporučení (EU)
Empfehlung EGKSdoporučení Evropského společenství uhlí a oceli
Empfehlung für den GangwechselDoporučení pro řazení rychlostních stupňů
Empfehlung Nr. 1/2013 des Assoziationsrats EU-MarokkoDoporučení Rady pro Přidružení EU-Maroko č. 1/2013
Empfehlung des Gemischten Ausschusses EU-Palästinensische BehördeDoporučení Smíšeného výboru EU-Palestinská samospráva
Die Stellen dieser Löcher sind nur eine Empfehlung.Toto umístění otvorů je pouze doporučené.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Sie übermittelt dem Antragsteller eine Kopie der Empfehlung.Poskytne žadateli kopii svého doporučení.
auf Empfehlung des Vorsitzes,s ohledem na doporučení předsednictví,
Diese Empfehlung sieht Mindeststandards fürToto doporučení stanoví minimální normy týkající se:
Deutschland ist dieser Empfehlung nicht gefolgt.Německo se tímto doporučením neřídilo.
Die Empfehlung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.Toto doporučení je určeno všem členským státům.
Diese Empfehlung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.Toto doporučení je určeno členským státům.
Der EU-Militärausschuss hat diese Empfehlung unterstützt.Vojenský výbor EU toto doporučení podpořil.
Diese Empfehlung wurde von der Finanzaufsichtsbehörde befürwortet.Toto doporučení bylo schváleno úřadem finančního dohledu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Empfehlungen des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB)Doporučení Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB)
Empfehlungen für die Wartung und Bedienung von Produkten,doporučené údržby a používání produktů,
Empfehlungen bezüglich der gegenseitigen Anerkennung von Zeugnissen;doporučení týkající se vzájemného uznávání osvědčení;
Empfehlungen für die regelmäßige und ordnungsgemäße Wartung von Belüftern.rad, jak provádět pravidelnou a řádnou údržbu provzdušňovačů.
Empfehlungen bezüglich ausländischer Direktinvestitionstransaktionen einschließlich des verbundenen Vermögenseinkommens und Beständen [2]Doporučení k transakcím přímých zahraničních investic, včetně souvisejících výnosů, a pozicím [2]
Hierzu spricht er Empfehlungen aus.Za tímto účelem vypracovává doporučení.
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

gegebenenfalls Empfehlungen für Verbesserungen;případná doporučení ke zlepšení;
der Normenempfehlungen der internationalen Gremien;doporučené normy přijaté mezinárodními subjekty;
Nachstehend als „die EZB-Empfehlung“ bezeichnet.Dále jen „doporučení ECB“.
Folgemaßnahmen der Entlastungsempfehlungen für 2010Opatření navazující na doporučení uvedená v rozhodnutí o udělení absolutoria na rok 2010
Reifendruck (Reifendrücke) gemäß Herstellerempfehlung: …kPaTlak v pneumatice (pneumatikách) dle doporučení výrobce: …kPa
Dieser Bericht enthält erforderlichenfalls geeignete Empfehlungen.V případě potřeby se zpráva doplní vhodnými doporučeními.