"Emissionen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Emissionenemise

Beispieltexte mit "Emissionen"

Berechnung der EmissionenVýpočet emisí
Emissionen bei null kmemise pri 0 km
Emissionen von Eigenanlagen, t/TJSpecifické emise CO2 ze zařízení pro vlastní spotřebu, t/TJ
Emissionen des Industriesektors, ktEmise CO2 z průmyslu, kt
Emissionen von Haushalten, t/WohnungSpecifické emise CO2 z domácností, t/byt
Emissionen durch Energieverbrauch, ktEmise CO2 ze spotřeby energie, kt
Emissionen des Inlandsluftverkehrs, ktEmise CO2 z vnitrozemské letecké dopravy, kt
Emissionen flüchtiger organischer VerbindungenEmise těkavých organických sloučenin
Berechnung der bremsspezifischen EmissionenVýpočet specifických emisí brzd
Kohlenstoffspeicherung und verzögerte EmissionenUkládání uhlíku a zpožděné emise
Berechnung der momentanen gasförmigen EmissionenVýpočet okamžitých plynných emisí
Durch kontinuierliche Messung erfasste EmissionenEmise, na něž se vztahuje kontinuální měření
Bonitätsbeurteilung von Emittenten und EmissionenÚvěrové hodnocení emitenta a emise
Genehmigung des Monitoringkonzepts für EmissionenSchválení plánu pro monitorování emisí
Beschreibung des Bewertungsverfahrens für EmissionenNástin postupu pro hodnocení emisí
Geprüfte Emissionen einer AnlageOvěřené emise zařízení
Diffuse Emissionen aus dem TransportnetzB.2.1 Přechodné emise z přepravní sítě
C. Emissionen bezogen auf StaubabscheidungenEmise vztahující se k odpadnímu prachu
Verringerung der Emissionen von Treibhausgasensnižování plynných emisí
Aktualisierung geprüfter Emissionen für AnlagenAktualizuj ověřené emise
Einbezogene Verfahren und Emissionen (Systemgrenzen)Definice zahrnutých procesů a emisí (systémové hranice)
Entwicklungskoeffizienten = Emissionen bei ‘x’ kmsouinitel vývoje emisí = emise pri ‘x’ km

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Massenbilanz für CO2-EmissionenHmotnostní bilance pro emise CO2
Kosten der TreibhausgasemissionenNáklady na emise skleníkových plynů
Quantifizierung von CO2-EmissionenKvantifikace emisí CO2
Verringerung von TreibhausgasemissionenSnížení emisí skleníkových plynů
CO-Emissionen und CO-TripsEmise CO a nárazové nárůsty koncentrace CO
Jahresgesamtemissionen der AnlageCelkové roční emise zařízení
Emissionen von Personenkraftwagen, t/pkmSpecifické emise CO2 z osobních vozidel, t/km
Emissionen des angenommenen inhärenten CO2Emise přijatého vlastního CO2
Emissionen von öffentlichen Kraftwerken, t/TJSpecifické emise CO2 z veřejných elektráren, t/TJ
Emissionen von öffentlichen Wärmekraftwerken, ktEmise CO2 z veřejných tepelných elektráren, kt
Emissionen (Strahlung, Gase, Stäube, Dämpfe usw.)Emise (záření, plyny, prach, páry atd.)
Emissionen aus der klassischen Energieerzeugung, ktEmise CO2 z klasické výroby elektrické energie, kt
Emissionen an gesamtem organischem Kohlenstoff (TOC)Emise celkového organického uhlíku (TOC)
B. Bestimmung von PFC-EmissionenStanovení emisí PFC
Alternative Bestimmung von CO2-EmissionenAlternativní stanovení emisí CO2
Gleichung 1: Berechnung der JahresemissionenRovnice 1: Výpočet ročních emisí
Emissionsfaktoren, bezogen auf ProzessemissionenEmisní faktory vztahující se k emisím z procesů
Zusätzliche Bestimmungen zu GeräuschemissionenDalší ustanovení týkající se emisí hluku
Verhältnismäßiges Schema für BezugsrechtsemissionenPřiměřený program pro emise s přednostním právem
Mittelungszeiträume und Referenzbedingungen für LuftemissionenDoby pro zprůměrování a referenční podmínky pro emise do ovzduší
Jährliche Gesamtemissionen (t CO2)Celkové roční emise (t CO2)
Staubemissionen aus der Ofenfeuerungz procesů výpalu v peci
Kohlenstoffemissionen von LKW und MaschinenEmise CO2 z nákladních automobilů a strojů
die Gesamtmenge der Fahrzeugemissionen (Gramm),celkové hmotnostní emise vozidla (v gramech),
Luftverkehr (Emissionen und Tonnenkilometerdaten)Činnosti v oblasti letectví (údaje o emisích a tunokilometrech)
Jährliche Gesamtemissionen des LuftfahrzeugbetreibersCelkové roční emise provozovatele letadel
Gefasste Staubemissionen aus staubenden BetriebsvorgängenBodové emise prachu z výduchů prašných operací