"Einzelheiten" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Einzelheitenpodrobnosti

Beispieltexte mit "Einzelheiten"

Einzelheiten zur Kontrollausrüstung,údaje o detekčním zařízení;
Einzelheiten zu Auslagerungsvereinbarungen;údaje o veškerých dohodách o outsourcingu;
Einzelheiten der angewandten Methode;podrobnosti použitého zkušebního postupu,
Einzelheiten zu den verwendeten Datenquellen.podrobnosti o použitých zdrojích údajů.
Einzelheiten zum Betreiber oder Dienstleister,údaje o provozovateli nebo poskytovateli služeb;
Einzelheiten anderer Regelungen für zusätzliche Zahlungen.podrobnosti o dalších vytvořených programech pro uskutečnění dodatečných plateb.
Einzelheiten zu Bestimmungen in nationalen RechtsvorschriftenPodrobné údaje o ustanoveních vnitrostátních právních předpisů
Einzelheiten des Verweisungsantrags und Gründe für die VerweisungPodrobnosti žádosti o postoupení a důvody, proč by měl být případ postoupen
Einzelheiten der vollständigen Zusammensetzung eines Biozidprodukts;podrobné údaje o úplném složení biocidního přípravku;
Falls JA, Angabe von Einzelheiten.Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.
Falls NEIN, Angabe von EinzelheitenPokud NE, uveďte podrobné údaje.
Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.Zjednodušený rozměrový výkres nezobrazuje všechny podrobnosti.
Zu Einzelheiten siehe Tabelle 5.Podrobnosti viz tabulka 5.
Wenn ja, bitte Einzelheiten angeben:Pokud ano, uveďte prosím bližší informace:
Wenn ja, geben Sie bitte Einzelheiten an: …Jestliže ano, uveďte prosím podrobnosti: …
Feld 1: Einzelheiten zum Inhaber der EntscheidungKolonka 1: Údaje o držiteli rozhodnutí
Allgemeiner Hintergrund und Einzelheiten des ZusammenschlussesObecné pozadí a podrobnosti o spojení
Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.Způsob odkazu si stanoví členské státy.
Die Einzelheiten dieser Unterstützung sind im Anhang enthalten.Podrobný popis této pomoci je stanoven v příloze.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Einzelheiten zum Antragsteller sind in dieses Feld einzutragen.V této kolonce uveďte údaje o žadateli.
Einzelheiten und Kriterien für die Auswahl der Datenlieferanten,podrobnosti a kritéria výběru poskytovatelů údajů;
Einzelheiten zur Veröffentlichung sind unter Fußnote 7 enthalten.Podrobnosti o zveřejněných dokumentech jsou uvedeny v poznámce pod čarou 7 výše.
Einzelheiten der Wartung jedes Fahrzeugs der Probe (einschließlich Nachbesserungen),servisní záznamy každého vozidla ze vzorku (včetně veškerých úprav);
Einzelheiten des Zusammenschlusses, der Eigentumsverhältnisse und der Kontrolle [13]Podrobnosti o spojení, vlastnictví a kontrole [13]
Einzelheiten des Zusammenschlusses, der Eigentumsverhältnisse und der Kontrolle [25]Podrobnosti o spojení, vlastnictví a kontrole [25]
Einzelheiten sollten wie bisher in sektorspezifischen Verordnungen festgelegt werden.Podrobná ustanovení by měla zůstat předmětem úpravy odvětvových nařízení.
Zu den Einzelheiten siehe nachstehend Abschnitt 3.4.4.8.Podrobnosti jsou uvedeny v bodě 3.4.4.8. níže.
Liegen Fotos bei, so müssen diese hinreichende Einzelheiten enthalten.Předkládají-li se fotografie, musí být dostatečně detailní.
Die Einzelheiten bestimmt das Präsidium auf Vorschlag des Generalsekretärs.Způsoby jejího poskytování stanoví předsednictvo na návrh generálního tajemníka.
Für genauere Einzelheiten siehe Abschnitt über genetisch veränderte Tiere.Podrobnější údaje obsahuje oddíl o geneticky upravených zvířatech.
Feld 17: Einzelheiten zur Warenabfertigung und Information über den WarenvertriebKolonka 17: Údaje o odbavení a distribuci zboží
Folglich sollten praktische Modalitäten und technische Einzelheiten festgelegt werden.Měla by být proto stanovena praktická opatření a technické podrobnosti.
Die technischen Einzelheiten werden den Mitgliedstaaten von der Kommission mitgeteilt.“Komise sdělí členským státům požadované technické detaily.“