"Einstellung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Einstellungnábor
Einstellungpostoj

Beispieltexte mit "Einstellung"

Format Einstellungnastavení formátu
Produkt Einstellungnastavení produktu
manuelle Einstellungruční nastavení
Einstellung des Habidite-ProjektsZrušení projektu Habidite
Einstellung der Wartezeit (Intervall)Nastavení čekací doby (interval)
Einstellung und Schulung von PersonalNábor a odborná příprava zaměstnanců
Einstellung und Aussetzung des VerfahrensZastavení a pozastavení postupu
Einstellung Kalibrierfaktor und MessbereichsfaktorNastavení kalibračního koeficientu a koeficientu rozsahu měření
Einstellung benachteiligter oder behinderter ArbeitnehmerNábor znevýhodněných a zdravotně postižených pracovníků
Einstellung von Untersuchung und Verfahren ohne MaßnahmenZastavení šetření a řízení bez přijetí opatření
Einstellung an dem Drosselregler überprüfen ggf. nachstellenZkontrolujte nastavení regulátoru resp. šrkticí klapky a příp. upravte
bei Einstellung eines neuen Bedienerpři zaměstnání nového pracovníka obsluhy,
Endgültige Einstellung der FangtätigkeitTrvalé zastavení rybolovných činností
Für genauere Einstellung Manometer verwenden.Pro přesnější seřízení použijte tlakoměr.
Vorübergehende Einstellung der FangtätigkeitDočasné zastavení rybolovných činností
Motor und Einstellung des Motorschutzes überprüfenZkontrolujte motor a nastavení mechanismu jeho ochrany
Motorschutzschalter auf richtige Einstellung überprüfen (Amper)Překontrolujte správné nastavení jističe motoru (Ampéry)
Überprüfung des Frischwasserzulaufdruckes / Einstellung des Druckminderers.Kontrola přívodního tlaku čerstvé vody / nastavení redukčního ventilu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Grundeinstellungzákladní nastavení
Betriebseinstellungzánik společnosti
Zahlungseinstellungzastavení plateb
Einstellungennastavení
Verfahren zur PersonaleinstellungPřijímací řízení
Einstellungen, die eine relativ kurze Zeit benötigenúpravy nastavení, na které stačí relativně krátká doba
Einstellung der zweckgebundenen Einnahmen und Bereitstellung der entsprechenden MittelZaznamenávání účelově vázaných příjmů a poskytování odpovídajících prostředků
Einstellung oder versuchte Einstellung von IKT-Fachleuten im vorausgegangenen Kalenderjahr.nábor nebo pokus o nábor odborníků na informační a komunikační technologie, v průběhu předchozího kalendářního roku,
Einstellung des Generalsekretärs sowie der in Artikel 73 genannten Beamten und sonstigen Bediensteten;obsazení funkce generálního tajemníka a přijímání úředníků a ostatních zaměstnanců uvedených v článku 73;
Wert der angegebenen GrundeinstellungHodnota uvedeného výchozího nastavení
Reset des Systems und überprüfen der Geschwindigkeitseinstellungresetování systému a kontrola nastavení rychlosti
Die Dosiereinstellung am DosierkolbenNastavení dávkování na dávkovacím pístu
Verschiedene Ausgaben bei EinstellungenRůzné výdaje na nábor pracovníků
Brückeneinstellung - Beispiele beachtenNastavení můstků - věnujte pozornost příkladům
Umrichter- und Reglereinstellungen prüfenZkontrolovat nastavení měniče a regulátoru
Aktuelle Einstellungen des Lastpunktes einlesenNačtení aktuálních nastavení kritického bodu zatížení
unzureichende Dokumentierung von Einstellungsverfahren,dokumentace týkající se přijímacích řízení je nedostatečná,
Dynamometereinstellung (kW) bei verschiedenen MotordrehzahlenNastavení dynamometru (kW) při různých otáčkách motoru