"Einrichtung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch

Einrichtungvybavení

Beispieltexte mit "Einrichtung"

religiöse Einrichtunginstituce náboženství
soziokulturelle Einrichtungkulturní a sociální vybavenost
öffentlich-rechtliche Einrichtungveřejná instituce
Einrichtung der EUorgán EU
Einrichtung im Weltraumorbitální stanice
Einrichtung der BetreiberkontenZřízení vkladního účtu hospodářského subjektu
Einrichtung von AgrarforstsystemenZavádění zemědělsko-lesnických systémů
Einrichtung von BestandsauffüllungsgebietenZřízení oblastí na obnovu rybích populací
Beschreibung der EinrichtungPopis zařízení
Betriebszeiten der Einrichtung.Provozní doba zařízení.
Einrichtung des öffentlichen RechtsVeřejnoprávní subjekt
Einrichtung einer zentralen DatenbankZřízení ústřední databáze
Einrichtung einer internen PrüfstelleZřízení oddělení interního auditu
Einrichtung der pneumatischen FilterreinigungInstalace pneumatického čištění filtru
Einrichtung eines elektronischen DatenaustauschsystemsZřízení systému pro elektronickou výměnu dat
Einrichtung einer autonomen Investitionsförderungsagentur.Zřídit autonomní agenturu pro podporu investic.
Einrichtung einer zentralen InformationstransparenzplattformZřízení centrální platformy pro transparentnost informací
Kein Hub bei Ausfall der Einrichtung.Žádný zdvih při výpadku zařízení.
Europäische Ämter und ihre EinrichtungEvropské úřady a zřizování dalších úřadů
Tagfarbe der fluoreszierenden EinrichtungDenní barva světla fluorescenčního zařízení.
Kurse für die Mitglieder der EinrichtungKurzy pro členy orgánu
Titel 1: Mitglieder und Personal der EinrichtungHlava 1: Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu
Maßnahmen zugunsten des Personals der EinrichtungAktivity týkající se zaměstnanců orgánu
zur Nutzung der Rechte geistigen Eigentums ermächtigte Person oder EinrichtungOsoba nebo subjekt s oprávněním užívat předmětná práva duševního vlastnictví
einer Einrichtung zur Messung und Anzeigeprostředky pro měření a zobrazování:
die Einrichtung einer schützenden Infrastruktur.vybudování ochranné infrastruktury.
Die Agentur ist eine Einrichtung der Gemeinschaft.Agentura je subjektem Společenství.
Bearbeitung von Anträgen auf Einrichtung eines KontosZpracovává žádosti o zřízení účtu
Tochterunternehmen der bezeichneten Einrichtung Petropars LtdDceřiná společnost označeného subjektu Petropars Ltd
das Verfahren zur Einrichtung eines gemeinsamen Sekretariats;stanoví postup zřízení společného sekretariátu;
Beispiel einer Einrichtung zur Biegeprüfung der SpiegelgehäusePříklad zařízení pro ohybovou zkoušku ochranných pouzder zpětných zrcátek

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Schutzeinrichtungochranné zařízení
Schutzeinrichtungenbezpečnostní zařízení
Schutzeinrichtungenochranné mechanismy
Klemmeinrichtungfixační zařízení
Kraftmesseinrichtungsiloměr
pneumatische Dreheinrichtungpneumatické otočné zařízení
Schutztüreinrichtung überbrücktzaříz. ochr. dvířek je přemostěno
Sicherheitseinrichtungen überprüfenzkontrolujte bezpečnostní zařízení
Installierte Sicherheitseinrichtungeninstalovaná bezpečnostní zařízení
Einrichtung von ZahlstellenZřizování zálohových účtů
Einrichtung der OS-PlattformZřízení platformy pro řešení sporů on-line
Einrichtung von PersonenkontenZřízení vkladního účtu subjektu
Einrichtung von Güterverkehrskorridoren:Zřízení koridorů pro nákladní dopravu
Mess- und Prüfeinrichtungměřicí a kontrolní zařízení
Absaug- und Filtereinrichtungodsávací a filtrační zařízení
Streubereich der Messeinrichtungrozptyl měřicího zařízení
Signal- und Beleuchtungseinrichtungsignalizační zařízení
Überprüfung der Bedienungseinrichtungkontrola ovládacího zařízení
Zuführeinrichtung für Schraubenzařízení na podávání šroubů
Bildungs- und Forschungseinrichtungen.vzdělávací a výzkumné instituce.
Ersteinrichtung von Agrarforstsystemenprvní zavádění zemědělsko-lesnických systémů
Sicherheitseinrichtungen des Prüfstandesbezpečnostní zařízení zkušebního zařízení
Ausbildungseinrichtungen und Forschungszentren;zařízením pro vzdělávací a výzkumné středisko,
Einrichtungen nach Artikel 3Subjekty podle článku 3
Einrichtung von Horizont 2020Zavedení programu Horizont 2020
Einrichtung und Führung von RegisternZřízení a provoz registrů
Einrichtung(en) des öffentlichen Rechtsveřejnoprávního subjektu (veřejnoprávních subjektů)
Einrichtung und Test einer Übergangsarchitektur;zřízení a testování provizorní architektury přechodu;
Einrichtung von Berufungs- und Verwaltungsgerichten.Zřídit odvolací a správní soudy.
Einrichtung von Systemen übertragbarer FischereibefugnisseStanovení systémů převoditelných koncesí k rybolovu
Vom Datenblatt der SolareinrichtungZ informačního listu solárního zařízení
andere Armbanduhren, auch mit StoppeinrichtungOstatní náramkové hodinky, též s vestavěnými stopkami
Art des Haushaltsvollzugs der UnionseinrichtungZpůsob plnění rozpočtu subjektu Unie
Loctite Steuergerät der KleberauftragseinrichtungOvládací přístroj zařízení na nanášení lepidla fy Loctite
Aufstellung des Haushaltsplans der UnionseinrichtungSestavování rozpočtu subjektu Unie
Darstellung des Haushaltsplans der UnionseinrichtungPředkládání rozpočtu subjektu Unie
an Handlingsystem, Vertikalschlitten und Verstelleinrichtungmanipulačního systému, vertikálního suportu a přestavitelného mechanismu
Leerlaufeinstelleinrichtung — Typ: …Šroub seřízení volnoběhu – typ: …
den Sicherheitseinrichtungen der Maschinebezpečnostní zařízení stroje
Elektrische / elektronische EinrichtungenElektrická / elektronická zařízení
Befehlseinrichtungen zum sicheren StillstandPovelová zařízení pro bezpečnou odstávku
Automatische Prüfung der Hochhalteeinrichtung.Automatická kontrola zařízení k udržení smýkadla nahoře.
Aufnahmen, Spanneinrichtungen, Anschläge, DistanzstückeUložení, upínací zařízení, dorazy, rozpěrky
Profilsysteme, Schutzeinrichtungen und AutomatisierungstechnikSystémy profilů, bezpečnostní zařízení a automatizační technika