"Einnahmen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Einnahmenpříjem

Beispieltexte mit "Einnahmen"

Einnahmen aus Vermietungen;příjmy z pronájmu;
Einnahmen der PferderennveranstalterPříjmy dostihových společností
Einnahmen aus Versicherungsleistungen;přijaté platby pojistného plnění;
Zweckbestimmung der EinnahmenPřidělování účelově vázaných příjmů
Einnahmen betreffend den EGFLPříjmy týkající se Evropského zemědělského záručního fondu
Einnahmen betreffend den ELERPříjmy týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
Einnahmen und traditionelle EigenmittelPříjmy a tradiční vlastní zdroje
Einnahmen aus Treuhandkonten — Zweckgebundene EinnahmenPříjmy ze svěřeneckých účtů – Účelově vázané příjmy
Einnahmen aus Übertragungsvereinbarungen gemäß Artikel 8;příjmy z dohod o pověření uvedených v článku 8;
Einnahmen aus Versicherungsleistungen — Zweckgebundene EinnahmenPříjmy z pojistného plnění – Účelově vázané příjmy
Einnahmen aus etwaigen Finanzbeiträgen der Aufnahmemitgliedstaaten;příjmy složené z finančních příspěvků hostitelských členských států;
Sonstige Erzeugnisse und EinnahmenOstatní produkce a příjmy
ein Abzug der sonstigen Einnahmen.odpočtu jiných příjmů.
Artikel 45 Verbot negativer EinnahmenČlánek 45 Zákaz záporných příjmů
Übertragung von zweckgebundenen EinnahmenPravidla pro přenos účelově vázaných příjmů
bestimmten Ausgaben zugewiesenen Einnahmen.příjmy účelově vázané na zvláštní výdaje,
Unregelmäßigkeiten EGFL — Zweckgebundene EinnahmenNesrovnalosti Evropského zemědělského záručního fondu – Účelově vázané příjmy
Befristete Umstrukturierungsbeträge — Zweckgebundene EinnahmenDočasné restrukturalizační částky – Účelově vázané příjmy
Ausgaben und Einnahmen des StaatesVýdaje a příjmy vládních institucí
Sonstige Einnahmen aus der VerwaltungJiné příjmy ze správní činnosti
Externe zweckgebundene Einnahmen umfassenVnější účelově vázané příjmy jsou tyto:
Interne zweckgebundene Einnahmen umfassenVnitřní účelově vázané příjmy jsou tyto:
Eigene Einnahmen der PferderennveranstalterVlastní příjmy dostihových společností
Andere Einnahmen aus der VerwaltungstätigkeitOstatní příjmy ze správní činnosti
Rechnungsführung für Einnahmen und AusgabemittelÚčtování příjmů a prostředků

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

bei den Einnahmen:v případě příjmů:
Einnahmenüberschuss (Einstellung in die Reserve)Výsledný přebytek (k převodu do rezerv) nebo schodek
Einnahmen und Ausgaben müssen ausgeglichen sein.Příjmy a výdaje musejí být vyrovnané.
Einnahmen aus Ad-hoc-Finanzhilfen gemäß Artikel 7;příjmy z grantů ad hoc uvedených v článku 7,
Einnahmen aus der Vermietung von Mobiliar und MaterialVýnosy z pronájmu vybavení a zařízení
Einnahmen aus Vorfinanzierungszinsen vorbehaltlich Artikel 8 Absatz 4,příjmy z úrokových výnosů z plateb předběžného financování, s výhradou čl. 8 odst. 4;
Einnahmen aus der Vermietung von Gebäuden — Zweckgebundene EinnahmenPříjmy ze splátek nájemného – Účelově vázané příjmy
Einnahmen aus Ausfuhrbescheinigungen, Parallelvertrieb und anderen ähnlichen VerwaltungsgebührenPříjem z exportních certifikátů, úkonů týkajících se paralelní distribuce a z jiných podobných administrativních poplatků
Artikel 174 Zweckgebundene EGFL-EinnahmenČlánek 174 Účelově vázané příjmy EZZF
Artikel 14 Übertragung von zweckgebundenen EinnahmenČlánek 14 Pravidla pro přenos účelově vázaných příjmů
Durch die Programme Galileo und EGNOS erzielte EinnahmenPříjmy z programů Galileo a EGNOS
Zusätzliche Abgabe der Milcherzeuger — Zweckgebundene EinnahmenDoplňková dávka producentů mléka – Účelově vázané příjmy
Rückzahlung von nicht verwendeten Zinszuschüssen — Zweckgebundene EinnahmenVrácení nevyužitých úrokových podpor – Účelově vázané příjmy
Sonstige zweckgebundene Beiträge und Erstattungen — Zweckgebundene EinnahmenOstatní účelově vázané příspěvky a náhrady – Účelově vázané příjmy
Beiträge von Treuhandfonds und Finanzierungsinstrumenten — Zweckgebundene EinnahmenPříspěvky ze svěřenských fondů a z finančních nástrojů – účelově vázané příjmy
die Entwicklung des Einnahmen-Voranschlags;změny v odhadovaných příjmech rozpočtu,
Folgendes gilt als Einnahmen der Maßnahme:Za příjmy z akce se považují:
den allgemeinen Einnahmen- und Ausgabenplan,celkového výkazu příjmů a výdajů;
Preisfestsetzung, Risiko- und EinnahmenteilungStanovení cen, sdílení rizik a výnosů
Versäumnis, fällige Beträge zu vereinnahmen.opomenutí vybrat splatné příjmy.
Die Einnahmen werden auf 70000 EUR veranschlagt.Tyto příjmy se odhadují na 70000 EUR.
die Erläuterungen zu den einzelnen Einnahmenlinien;řádné poznámky ke každé příjmové položce;