"Einfluss" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Einflussvliv

Beispieltexte mit "Einfluss"

Dies dient nur der Übersichtlichkeit und hat auf den Programmablauf keinen Einfluss.Cílem tohoto opatření je pouze přehlednost, na průběh programu to nemá žádný vliv.
Schutz gegen elektromagnetischen EinflussOchrana proti elektromagnetickému rušení …
Befehlseinrichtungen mit Einfluss auf die SicherheitBezpečnostní povelová zařízení
keine Aufgaben wahrnehmen dürfen unter dem Einfluss vonneprováděly žádné úkoly pod vlivem:
einen beherrschenden Einfluss auf den Auftraggeber ausüben kann odermůže vykonávat dominantní vliv nad zadavatelem nebo
Liste aller Mitarbeiter, die Einfluss auf die Konformitätsbewertungstätigkeiten habenSeznam všech pracovníků, kteří mají vliv na činnosti posuzování shody
mittelbar oder unmittelbar einem beherrschenden Einfluss des Auftraggebers unterliegen kann;může přímo nebo nepřímo podléhat dominantnímu vlivu zadavatele;
Dies hat unmittelbar Einfluss auf Unternehmensentscheidungen bei der Beschaffung nachgelagerter Aluminiumrohstoffe.To má přímý dopad na rozhodování společností při pořizování navazujících hliníkových surovin.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

beeinflussbarovlivnitelný
Beeinflussungovlivnění
Einflussgrößen für die Höhe der Prämie sind der Prämiensatz und der Arbeitgeberbeitrag für die staatliche Versicherung.Prvky ovlivňujícími výši prémie jsou sazba prémie a příspěvek zaměstnavatelů na státní pojištění.
Preise und andere die Preise beeinflussende FaktorenCeny a další faktory, které ovlivňují ceny
Sehr enger Vertrauter einflussreicher Regierungsbeamter.V úzkém kontaktu z hlavními vládními představiteli.
Bonität kann von nachtteiligen Entwicklungen beeinflusst werdenPlatební schopnost je ovlivnitelná nepříznivými podmínkami
Verkaufspreise und Faktoren, welche die Inlandspreise beeinflussenProdejní ceny a činitele ovlivňující ceny na domácím trhu
Anschlussdurchmesser, Schlauchlängen usw. beeinflussen die Messung.Na výsledky měření má vliv průměr přípojky, délka hadiček atd.
Bonität wird wahrscheinlich durch nachtteilige Entwicklungen beeinflusstPlatební schopnost může být snadno zhoršena nepříznivými podmínkami
Bodencharakterisierung mit unbeeinflusster Auswahl der Untersuchungsstelle.Průzkum půdy s výběrem zkoumané lokality neovlivněným konkrétním účelem.