"Effektivität" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Effektivitätefektivita

Beispieltexte mit "Effektivität"

Bewertung der Effektivität der Massnahmen des AktionsplansHodnocení účinnosti opatření akčního plánu
Die Evaluierung der Effektivität des Aktionsplans umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten:Hodnocení účinnosti akčního plánu zahrnuje zejména tato opatření:
Bewertung der Effektivität der Maßnahmen des Aktionsplans, falls ein solcher erstellt wurde.hodnocení účinnosti opatření akčního plánu, je-li tento plán již vypracován.
Die Änderungen sind notwendig, um die künftige Effektivität dieser Richtlinien sicherzustellen.Tyto změny jsou nezbytné k zajištění trvalé účinnosti uvedených směrnic.
die für die Bewertung der Effektivität der Maßnahmen des Aktionsplans nach Abschnitt 6 zuständige Person;osoby odpovědné za hodnocení účinnosti opatření akčního plánu v souladu s oddílem 6;
Die Mitgliedstaaten werden die Effektivität der Abhilfemaßnahmen weiterhin anhand vorrangiger Vorfeldinspektionen im Rahmen des SAFA-Programms genau überwachen.Členské státy budou prostřednictvím přednostních prohlídek na odbavovací ploše v rámci programu SAFA nadále pozorně sledovat, zda jsou nápravná opatření účinná.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Der Effektivitätsgrundsatz kann sich auch auf die Beweiserlangung auswirken.Zásada efektivity může rovněž ovlivnit proces získávání důkazů.
Der Äquivalenz- und der Effektivitätsgrundsatz (siehe Abschnitt 1.4 dieses Kapitels) finden somit auf diese Klagen Anwendung.Na tyto žaloby se proto vztahují zásady rovnocennosti a efektivity popsané v oddíle 1.4.1 této kapitoly.