"Ebene" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ebenenáhorní plošina
Ebeneplocha

Beispieltexte mit "Ebene"

Ebene 1 Der Anlagenbetreiber wendet an:Úroveň přesnosti 1 Provozovatel použije některou z následujících možností:
Ebene des räumlichen Plans (LevelOfSpatialPlanValue)Úroveň územního plánu (LevelOfSpatialPlanValue)
Ebene 3 für den Emissionsfaktor findet keine Anwendung.Úroveň přesnosti 3 pro emisní faktor nelze použít.
Ebene der Verwaltungsgliederung, auf die sich der Plan bezieht.Úroveň územních správních jednotek, které plán pokrývá.
Ebene 1 Der Anlagenbetreiber wendet einen Oxidationsfaktor von 1 an.Úroveň přesnosti 1 Provozovatel použije oxidační faktor 1.
ebene Absorptionsmittel (absorber) mit allen folgenden Eigenschaften:rovinné absorbéry se všemi dále uvedenými charakteristikami:
ebene Koordinaten unter Verwendung der Lambertschen Schnittkegelprojektion aus dem Koordinatenreferenzsystem ETRS89,rovinné souřadnice, které používají ETRS89 Lambertův konformní kuželový souřadnicový referenční systém,
Eine Regionssystematik auf lokaler Ebene.Jedná se o klasifikaci regionů na místní úrovni.
Eine Regionssystematik auf regionaler Ebene.Jedná se o klasifikaci regionů na regionální úrovni.
Eine Regionssystematik auf internationaler Ebene.Jedná se o klasifikaci regionů na mezinárodní úrovni.
Artikel 52: Veröffentlichung auf nationaler EbeneČlánek 52: Uveřejnění na vnitrostátní úrovni
Artikel 72: Veröffentlichung auf nationaler EbeneČlánek 72: Uveřejnění na vnitrostátní úrovni
Die statistischen Flächeneinheiten der nächsthöheren Ebene.Statistické jednotky plochy na nejbližší vyšší úrovni.
Die statistischen Flächeneinheiten der nächstniedrigeren Ebene.Statistické jednotky plochy na nejbližší nižší úrovni.
vertikale Ebene an der Fußsohlesvislá rovina dotýkající se plosky chodidla
vertikale Ebene an der Schuhsohlesvislá rovina dotýkající se podrážky boty
Andere Ebene des Raumordnungsplans.Jiná úroveň územního plánu.
Handfunktion auf Ebene nicht erlaubtRuční fce na této úrovni povolena není
Plan auf der Ebene der Mitgliedstaaten.Plán na úrovni členských států.
Handfunktionsgruppe auf Ebene nicht erlaubtSkup. ručních fcí na této úrovni nepovolena
horizontale Ebene durch Knie- und Fußgelenkvodorovná rovina procházející kolenním a hlezenním kloubem

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Durchlaufebenenúrovně spádového regálu
Nebeneinkommenvedlejší příjmy
Nebenerzeugnisvedlejší produkt
Milchnebenerzeugnisvedlejší mléčný výrobek
Metallnebenerzeugnisvedlejší produkty z výroby kovů
beschriebenes Speichermediumnahrávka
landwirtschaftliches Nebenerzeugniszemědělský vedlejší produkt
landwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetriebdočasné zemědělské hospodaření
Name der KartenebeneJméno vrstvy
unterhalb der Arbeitsebenepod pracovní rovinou
Leistung für Hinterbliebenepříspěvek pozůstalým
Variablen auf HaushaltsebeneProměnné, jež se použijí na úrovni domácností
waagrechter, ebener Bodenvodorovná, rovná podlaha
abgegebene gültige Stimmeplatné hlasy
Destillation von NebenerzeugnissenDestilace vedlejších výrobků
Gegebenenfalls Wartungsanweisung: …Případný návod k údržbě: …
Gegebenenfalls Nutzungsbeschränkungen: …Případná omezení použití: …
Ebenen für untere HeizwerteÚrovně přesnosti pro hodnoty výhřevnosti
Ebenen für den TreibstoffverbrauchÚrovně přesnosti pro spotřebu paliva
Ebenen für auf Messung beruhende MethodikenDefinice úrovní přesnosti pro metodiky založené na měření
Ebenes freies Gelände, frei von elektromagnetisch reflektierenden OberflächenStupeň čistoty oblasti bez elektromagnetických odrazných ploch
Ebenen für Tätigkeitsdaten (höchstzulässige Unsicherheit für die einzelnen Ebenen)Úrovně přesnosti pro údaje o činnosti (maximální přípustná nejistota pro každou úroveň přesnosti)
Ebenen für Systeme zur kontinuierlichen Emissionsmessung (höchstzulässige Unsicherheit je Ebene)Úrovně přesnosti pro systémy kontinuálního měření (CEMS) (maximální přípustná nejistota pro každou úroveň přesnosti)
ebene Koordinaten unter Verwendung der Transversalen Mercatorprojektion aus dem Koordinatenreferenzsystem ETRS89.rovinné souřadnice, které používají ETRS89 a souřadnicový referenční systém příčného Mercatorova zobrazení.
Stromverluste auf der Übertragungs- und VerteilungsebeneZtráty elektřiny při přenosu a distribuci
Finanzierung der politischen Parteien auf europäischer EbeneFinancování evropských politických stran
Finanzierung der politischen Stiftungen auf europäischer EbeneFinancování evropských politických nadací
Beschreibung der Funktionen, Zuständigkeiten und Befugnisse der obersten LeitungsebenePopis funkcí, odpovědností a pravomocí vrcholového vedení
Die Notwendigkeit enger Abstimmung der einzelstaatlichen Beihilfemaßnahmen auf EWR-EbeneNezbytnost úzké koordinace vnitrostátních opatření podpory na úrovni EHP
Namen der wichtigsten Wettbewerber des Unternehmens mit Angabe ihrer jeweiligen Marktanteile auf weltweiter, auf EWR- oder nationaler Ebenejména hlavních konkurentů společnosti a jejich podíly na světovém trhu, trhu EHP nebo tuzemském trhu,
Pilotprojekt — Förderung der regionalen und lokalen Zusammenarbeit durch Information über die Regionalpolitik der Union auf globaler EbenePilotní projekt – Rozšíření regionální a místní spolupráce na základě propagace regionální politiky Unie v celosvětovém měřítku
Messung an ebenen FlächenMěření rovných ploch
Als Freitext angegebene Anschrift.Adresa uvedená jako volný text.
Buchen der eingegebenen DatenHinweisZaúčtování zadaných datUpozornění
Lastpunkte/Schrittebene / Step / SampleKritické body zatížení/Rovina kroku / Step / Sample
Gegebenenfalls erforderliches Reagens: …Spotřebitelné činidlo (v případě potřeby): …
Hersteller, gegebenenfalls Beauftragter: …Výrobce nebo případně jeho pověřený zástupce: …
Freigegebene Reinigungsmittel sind anzugeben.Uveďte schválené čisticí prostředky.