"Druckbegrenzungsventil" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Druckbegrenzungsventiltlakový redukční ventil

Beispieltexte mit "Druckbegrenzungsventil"

Ein Druckbegrenzungsventil ist in der Laminarstreckeneinheit nicht eingebaut.Do jednotky s úsekem laminárního proudění není nainstalován tlakový omezovací ventil.
Integriertes Druckbegrenzungsventil schützt die Pumpe vor unzulässigen Überdrucksituationen (Druckstöße/ Wasserschläge), die Schäden an Pumpe oder Leitungen verursachen können.Integrovaný tlakový omezovací ventil chrání čerpadlo před nepřípustným přetlakem (tlakové rázy / vodní rázy), které mohou způsobit škody na čerpadlu nebo vedení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Druckbegrenzungsventile (interne und externe Versionen)tlakové pojišťovací ventily (interní a externí verze)
Unterschiedliche Druckbegrenzungsventile und ManometerRůzné tlakové omezovací ventily a tlakoměr
das Verstellen von Druckbegrenzungsventilen, Überdruckventilen und Druckschaltern.Měnit nastavení tlakových omezovacích ventilů, přetlakových ventilů a tlakových spínačů.
Auf der Reinseite befindet sich eine Pumpe mit einem Druckbegrenzungsventil, einem Umlaufventil sowie einem Manometer.Na čisté straně se nachází čerpadlo s tlakovým pojišťovacím ventilem, obtokovým ventilem a tlakoměrem.