"Drittel" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Dritteltřetina

Beispieltexte mit "Drittel"

in anderen Fällen mindestens zwei Drittel undv ostatních případech alespoň dvě třetiny a
Etwa ein Drittel dieses Betrags kann für KMU bereitgestellt werden.Zhruba třetina této částky může být použita pro malé a střední podniky.
ein Drittel aus dem Kohäsionsfonds und zwei Drittel aus den Strukturfonds.jedna třetina z Fondu soudržnosti a dvě třetiny ze strukturálních fondů.
die 30 %-Schwelle anzuwenden, wenn er eine Schwelle von einem Drittel vorsieht;prahovou hodnotu 30 %, pokud uplatňuje prahovou hodnotu ve výši jedné třetiny;
Zwei Drittel dieser neuen Investitionen sollten aus der Privatwirtschaft stammen.Rada dále objasnila, že dvě třetiny této nové částky by měly pocházet ze soukromého sektoru.
Spätestens jedoch dann, wenn der Wasserbehälter zu einem Drittel damit gefüllt ist.Nejpozději však v okamžiku, kdy jím bude nádoba na vodu zaplněna z jedné třetiny.
Für die Bestätigung sind mindestens zwei Drittel der gültigen Stimmen erforderlich.Při tomto hlasování musí předsednictvo získat nejméně dvě třetiny platných hlasů.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

die 75 %-Schwelle anzuwenden, wenn er eine Schwelle von zwei Dritteln vorsieht.prahovou hodnotu 75 %, pokud uplatňuje prahovou hodnotu ve výši dvou třetin.
mit einem Knochenanteil von nicht mehr als einem Drittel des Gewichts des Teilstückshmotnost kostí nepřekračující více než jednu třetinu hmotnosti kusu
Er wird außerdem auf Antrag von mindestens einem Drittel seiner Mitglieder einberufen.Je svolána rovněž na žádost alespoň třetiny členů.
Der Gehalt an Fett muss, vom Salzzusatz abgesehen, mindestens zwei Drittel der Trockenmasse betragen.Obsah tuku bez soli tvoří nejméně dvě třetiny sušiny.
Zur Änderung der Vereinbarung ist eine Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der Anteilseigner erforderlich.Pro změnu této dohody je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů akcionářů.
Allerdings macht die Menge der nichtsubventionierten Einfuhren nur ein Drittel der subventionierten Einfuhren aus.Ovšem objem nesubvencovaného dovozu činí pouze třetinu objemu subvencovaného dovozu.
Der Verwaltungsrat trifft seine Entscheidung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln aller stimmberechtigten Mitglieder.Správní rada přijímá rozhodnutí dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů s hlasovacím právem.