"Dienstleistungskonzession" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Dienstleistungskonzessionoprávnění k výkonu služby

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

NUTS-Code für den Haupterfüllungsort bei Dienstleistungskonzessionen.Kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění koncese na služby.
Diese Richtlinie gilt nicht für Dienstleistungskonzessionen, die Folgendes zum Gegenstand haben:Tato směrnice se nevztahuje na koncese na služby týkající se:
Diese Richtlinie gilt für die Vergabe von Bau- oder Dienstleistungskonzessionen an Wirtschaftsteilnehmer durchTato směrnice se vztahuje na udělování koncesí na stavební práce a na služby hospodářským subjektům, a to jedním z těchto subjektů:
Aufträge im Sinne dieser Richtlinie umfassen öffentliche Aufträge, Rahmenvereinbarungen, öffentliche Bauaufträge, Dienstleistungskonzessionen und dynamische Beschaffungssysteme.Zakázky ve smyslu této směrnice zahrnují veřejné zakázky, rámcové dohody, koncese na stavební práce, koncese na služby a dynamické nákupní systémy.