"Daten" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Datendata

Beispieltexte mit "Daten"

Daten anzeigenzobrazit data
Daten editiereneditace dat
mögliche Datenmožná data
zyklische Datencyklická data
technische Datentechnická data
technische Datentechnické údaje
Übernahme Datenpřevzít data
Daten der FangreiseDefinice rybolovného výjezdu
Daten aus Fragebogenantworten.Údaje z odpovědí na dotazník.
Schutz personenbezogener DatenOchrana osobních údajů
Verarbeitung personenbezogener DatenZpracování osobních údajů
Daten von Amk nicht akzeptiertdata od amk neakceptována
Daten aus Ablaufdatenbank ladenNačtení dat z procesní databáze
Daten in Ergebnisfile speichernUložení dat do souboru výsledků
Daten Logggen ist eingeschaltetProtokolování dat je zapnuto
Daten an Gerät/Prüfling sendenodesílání dat do přístroje/zkoušeného dílu
Daten zum Wirtschaftszweig der UnionÚdaje týkající se celého výrobního odvětví Unie
Daten zu Bevölkerung und LebensereignissenÚdaje o obyvatelstvu a přirozené měně
Datenblatt / Technische DatenDatový list / Technické údaje
Timeout bei Ergebnisdaten DatenČasová prodleva u výsledných dat
Die Gültigkeitsdauer der Daten.Období, v němž jsou data stále relevantní.
Aktualisieren der ausgewählten DatenAktualizace vybraných dat
F. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATENF. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Für Mindestreserven erforderliche DatenÚdaje požadované pro účely minimálních rezerv
Überwachungsschrittkette der Sensor Datenkontrolní řetězec kroků dat senzorů
Info Neue Daten rücksetzenNávrat informace o nových datech
Warten auf Daten geschriebenčekejte, dokud nebude dokončen zápis dat
Warten auf Daten geschriebenVyčkejte ukončení zápisu dat
Kundenanlage hat Daten geholtZákaznické zařízení si vyzvedlo data
Technische Daten der MaschineTechnická data stroje
Handshake Daten sind abholbereitIdentifikační data jsou připravena k vyzvednutí
Allgemeine Daten eines LastpunktesVšeobecná data kritických bodů zatížení

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Leistungsdatenvýkonová charakteristika
Sensordatendata senzorů
Betriebsdatenerfassungpořizování provozních dat
Datenbearbeitungzpracování dat
Dateneditoreditor dat
Datensatz auswählenvybrat datový soubor
Datensatz ausdruckentisk datového bloku
Dateneditor schließenzavřít datový editor
medizinische Datenlékařské údaje
persönliche Datenosobní údaje
prüfe Stationsdatenkontrola dat stanoviště
Schichtdaten speichernuložení dat směny
Typdaten Funktionseinheittypová data funkční jednotky
Eckdaten Folgeplattenversionklíčová data verze s přítlačnou deskou
Schichtdaten Funktionseinheitdata směny funkční jednotky
Stationsdaten Funktionseinheitdata stanoviště funkční jednotky
Datensatz wird angelegtvytvoření datové věty
Datenmanagement und -aufbewahrungSpráva záznamů a uchovávání údajů
Datenanforderungen für WirkstoffePožadavky na údaje o účinných látkách
Datenformat und fingerabdruckblattDatový formát a formulář pro otisky prstů
Datenaufzeichnungsgerät des KohlenwasserstoffanalysatorsSystém záznamu dat analyzátoru uhlíků
Austausch von PreisdatenVýměna dat o tarifech
Austausch von FahrplandatenVýměna dat o jízdních řádech
Übermittlung von FinanzdatenPředávání finančních údajů
Betriebsbogen und BuchführungsdatenPodnikové výkazy a účetní údaje
Bereitstellung betrieblicher EignungsdatenDostupnost údajů provozní vhodnosti
Fehler beim Datenaustauschchyba při výměně dat
Liniendaten nicht plausibeldata linky nepravděpodobná
aktuellen Datensatz kopierenkopírovat aktuální datovou větu
Füllen der Ergebnisdatenstrukturnaplnění struktury výsled. dat
schreibe in ErgebnisdatenkopfstrukturZápis do struktury záhlaví výsledných dat
Datenverwaltung - nicht bereitSpráva dat - nepřipraven
Datenverarbeitung in der Medizinmedicínská informatika
Datenverarbeitung in der Industriezpracování dat v průmyslu
Datenverarbeitung in der Verwaltunginformatika v obchodu a managementu
Datenverwaltung - Falsche ParameterSpráva dat - nesprávné parametry
Datenverarbeitung im privaten Bereichhome computing
Datenblätter Katalogteile und FremdgeräteDatové listy, katalogové díly a přístroje jiných výrobců
Lese Werte aus Typdatenčtení hodnot z typových dat
lese Werte aus TypdatenČtení hodnot z typových dat
setze Variable aus TypdatenNastavení proměnných z typových dat
Anzeige der aktuellen LiftdatenZobrazení aktuálních dat zvedacího zařízení
durch Metadaten beschriebene BiomarkerdatenÚdaje o biomarkerech popsané metadaty
Schreibe Bearbeitungsposition in Ergebnisdatenzápis polohy opracování (obráběcí polohy) do výsledných dat
Schreibe Bearbeitungsposition in ErgebnisdatenZápis polohy opracování do výsledných dat
Ergebnisdaten - nicht bereitVýsledná data - nejsou k dispozici
Stationsdaten - nicht bereitData stanoviště - nejsou k dispozici
Liniendaten - Falsche ParameterData linky - Chybné parametry
Stationsdaten nicht plausibel %sdata stanoviště nepravděpodobná %s
Ergebnisdaten - Falsche ParameterVýsledná data - Chybné parametry
Stationsdaten - Falsche ParameterData stanoviště - chybné parametry
Sicherheitsdatenblätter Prüföl / HydraulikölBezpečnostní datové listy ke zkušebnímu oleji / hydraulickému oleji